เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  ภารกิจของงาน
   - ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
   - ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
   - ภารกิจด้านพัสดุ
  บุคลากร
  อัตรากำลังของคณะฯ
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  แผนปฏิบัติราชการ
  รายงานประจำปี
  ปฏิทินปฏิบัติงานแผน
  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร (SWOT)

:: คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

 


  เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ของงานนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ :
เป็นศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อการกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พันธกิจ :
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2. จัดทำคลังข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
3. วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณและอัตรากำลังเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
4. ติดตามประเมินผลในภารกิจหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์

เป้าหมาย :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของชาติ
2. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและบริหารจัดการขอผู้บริหาร
3. วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณและอัตรากำลังเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
   3.1 วิเคราะห์จัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณและอัตรากำลังประจำปี
   3.2 วิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบายเร่งด่วนเฉพาะกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์
4. ติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการ งบประมาณ อัตรากำลัง และทุนพัฒนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สอคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะสัตวแพทยศาสตร


  

 

 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499