เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  ภารกิจของงาน
   - ภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ
   - ภารกิจด้านการเงินและบัญชี
   - ภารกิจด้านพัสดุ
  บุคลากร
  อัตรากำลังของคณะฯ
  ประกันคุณภาพการศึกษา
  ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  แผนปฏิบัติราชการ
  รายงานประจำปี
  ปฏิทินปฏิบัติงานแผน
  รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์องค์กร (SWOT)

:: คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

 


 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 <<CLICK>>

แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 <<CLICK>>

แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 <<CLICK>>

แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 <<CLICK>>

แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 <<CLICK>>

แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 <<CLICK>>

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551

การเฝ้าระวังแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(2550-2554)

การเฝ้าระวังแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552-2553
  
-
แผนปฏิบัติการ 1 ปี (งบประมาณ 2552) ไฟล์  01   02   03   04   05
    -
แผนปฏิบัติการ 1 ปี (งบประมาณ 2553)  ไฟล์  01  02   03   04   05


ร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2558  

 

 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499