เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  เกณฑ์ประเมินข้าราชการและพนักงานสายผู้สอน ปี 62(ภาระงาน 1 มิ.ย.61-31 พ.ค.62)
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
  กำหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 :: การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
- ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
- บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
- บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (กรณี ขอหนังสือเดินทาง และวีซ่า)
- รายงานไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงาน
  ในองค์การระหว่างประเทศ

 
: การขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยไม่เบิกจ่าย
- ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยไม่เบิกจ่าย
- บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยไม่เบิกจ่าย
 
 
 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : Vetkkuperson@hotmail.com