เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
  กำหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 ::แบบฟอร์ม
 
 - แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน
 
- แบบใบขอยกเลิกวันลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน
 -
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 - ใบลาออกจากราชการ
 
- แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 
- แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้า - ออกคณะฯ(Key Card)แบบถาวร
 
- แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้า - ออกคณะฯ(Key Card)แบบชั่วคราว
 - แบบรับรองการมาปฏิบัติงานโดยไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ

 - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 - ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 
- รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝีกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานใน
   องค์การระหว่างประเทศ

- สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
 
-
ขออนุมัติยกเลิกเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย

  
 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : Vetkkuperson@hotmail.com