คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 088 18 เมษายน 2562 แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มนักวิ่ง เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cb7e2d25ed16-088-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 087 17 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผศ. ของ อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cb6a01dcdd13-087-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 086 11 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวภาวิดา วิภูสันติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5caedcbecda12-086-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 085 11 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Sithixay Kaylath หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5caebc829b0e7-085-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 084 11 เมษายน 2562 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5caeb5cf8f333-084-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 083 5 เมษายน 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนและงบประมาณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca71b22e7d61-083-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 082 5 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายศิวายุ รัตนะกนกชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca71a3b097e9-082-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 081 5 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวเบญญาภา สุขสอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca718aab69e3-081-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 080 5 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mr.Latsamy Soulivongsa ภารกิจด้านการแจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca7178b25e9d-080-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 079 5 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mr.Khao Keonam หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca715946364b-079-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 078 5 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mrs.Woro Danur Wendo หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca71430a9323-078-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 077 4 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca6ca4507dc2-077-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 076 4 เมษายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวรัตติกาล วรหล้า หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca588f3f3822-076-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 018 28 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5ca4151b2b676-018-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 075 28 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9dde4e74f57-075.pdf
หนังสือเวียนภายใน 074 28 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 27" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9ddc4b024fd-074.pdf
หนังสือเวียนภายใน 073 28 มีนาคม 2562 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9ddb7bdd428-073.pdf
หนังสือเวียนภายใน 072 28 มีนาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9dd8dc2ba38-072.pdf
หนังสือเวียนภายใน 071 28 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9dd554464e9-071.pdf
หนังสือเวียนภายใน 070 28 มีนาคม 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน เมษายน 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9dd36511a6b-070-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 069 27 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานผลิตตำราทางวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9c8bcde969e-069-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 068 27 มีนาคม 2562 แต่งตีังคณะกรรมการสอบดุษฏีนิพนธ์ของ Mr.Xin Wu หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9c89461d82a-068-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 067 27 มีนาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วมของ Mr.Khao Keonam หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9c87ba50385-067-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 066 27 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c9c8372edc41-066-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 065 25 มีนาคม 2562 มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c989c2e1898c-065-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 064 25 มีนาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c98960e65a18-064-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 063 25 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการ "ประเพณีวันสงกรานต์" ประจำปี 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c988f9e5c959-063-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 062 20 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการความรู้ KM หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ca184267727c-062-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 061 20 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c920258c1754-061-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 060 20 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายพีรพัฒน์ ดีสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c91fa3f613ca-060-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 017 19 มีนาคม 2562 แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5c919e56d2537-017-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 059 19 มีนาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c909a188a7f1-059-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 015 18 มีนาคม 2562 รายชื่อศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5c8f445068a0f-015-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 014 18 มีนาคม 2562 กำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5c8f057c0f81c-014-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 058 15 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c8efe29a8cba-058-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 057 15 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ของ ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c8b6c87ccaf8-057-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 056 15 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c8b6abeaa4d2-056-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 055 15 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 เนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c8b69523f892-055-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 054 11 มีนาคม 2562 แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c8617307e705-054-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 053 11 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด EdPEx ประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c860cd2297d7-053-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 052 8 มีนาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c81d6e41965b-052-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 051 7 มีนาคม 2562 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5c808174cc0dc-051-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 050 5 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัล The Best Oral & Poster Presentation หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c7de1d7d9ceb-050-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 049 5 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c7dd26715562-049-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 048 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c77997d33996-048-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 047 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c7793c445368-047-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 046 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มีนาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c99eed7ddca5-046-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 045 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2562" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c7759686d0e6-045-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 044 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c774ddfbbbd4-044-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 043 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการระดับคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5c75ea2a0dd6d-043-62.pdf
Page 1 of 68