คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 16 17 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e216632448d4-16.pdf
หนังสือเวียนภายใน 01 16 มกราคม 2563 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e2004e46c6d4-01.pdf
หนังสือเวียนภายใน 15 10 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e183f72c6a98-20200110162252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 14 9 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e17e4c8728ab-14.pdf
หนังสือเวียนภายใน 13 9 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e17d7c629ce4-13.pdf
หนังสือเวียนภายใน 12 8 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e159c9a2c798-12.pdf
หนังสือเวียนภายใน 11 8 มกราคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ นายธีระยุทธ ทองรินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e15998528fcf-11.pdf
หนังสือเวียนภายใน 10 8 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจกมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e1816252a912-20200110131616.pdf
หนังสือเวียนภายใน 09 8 มกราคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e15935a33081-09.pdf
หนังสือเวียนภายใน 08 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e144a7395589-08.pdf
หนังสือเวียนภายใน 07 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่ารับรางวัล "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e14458ce39e8-07.pdf
หนังสือเวียนภายใน 06 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e144144a710b-06.pdf
หนังสือเวียนภายใน 05 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการประหยัดพลังงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e13f537b2f6d-05.pdf
หนังสือเวียนภายใน 04 6 มกราคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ มข. 30 ระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e12fe59cb9ae-04.pdf
หนังสือเวียนภายใน 03 6 มกราคม 2563 แต่งตังคณะกรรมการอำนวยการโครงการประหยัดพลังงาน ประจำปีงปบระมาณ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e12fb1db45de-03.pdf
หนังสือเวียนภายใน 02 6 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e12dcd26b94c-02.pdf
หนังสือเวียนภายใน 01 2 มกราคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ระดับปริญญาตรี รหัส 58 ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e0e964fcbe34-01.pdf
หนังสือเวียนภายใน 369 27 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มกราคม 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e05cbfb76633-369.pdf
หนังสือเวียนภายใน 368 27 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีเดือน มกราคม 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e05c9ec5908a-368.pdf
หนังสือเวียนภายใน 367 27 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ Mr.KHAO KEONAM หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e05bfa24be8e-367.pdf
หนังสือเวียนภายใน 070 24 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปี 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5e01d6adc72ac-070.pdf
หนังสือเวียนภายใน 366 23 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มกราคม 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e002dc484d58-366.pdf
หนังสือเวียนภายใน 365 23 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุดา จายหลวง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5e00271a27738-365.pdf
หนังสือเวียนภายใน 364 20 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5dfc788f414bb-20191220143339.pdf
หนังสือเวียนภายใน 363 19 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายคมศักดิ์ จันสด หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5dfae976873c5-363.pdf
หนังสือเวียนภายใน 362 16 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df7387ae6909-362.pdf
หนังสือเวียนภายใน 361 16 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df72dfc54c1b-361.pdf
หนังสือเวียนภายใน 359 13 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รศ. ของ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df72ca284109-359.pdf
หนังสือเวียนภายใน 360 16 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df72ab7c8778-360.pdf
หนังสือเวียนภายใน 358 13 ธันวาคม 2562 การกำหนดภาระความรับผิดชอบผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df6e0b6d65f9-358.pdf
หนังสือเวียนภายใน 069 12 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อการแบ่งกลุ่มสีของบุคลากรในการแข่งขันกีฬาสีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5df354c8eb421-069.pdf
หนังสือเวียนภายใน 357 12 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df2f60e98caf-357.pdf
หนังสือเวียนภายใน 356 11 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรี และขอบคุณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df18bc3824b0-356.pdf
หนังสือเวียนภายใน 355 11 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df1884bb0d6c-355.pdf
หนังสือเวียนภายใน 354 11 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปี 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df1862cba78c-354.pdf
หนังสือเวียนภายใน 352 9 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวพัชรินทร์ สงวนต้นกัลยา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df050f0488ef-352.pdf
หนังสือเวียนภายใน 351 9 ธันวาคม 2562 แต่งตังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายปฐวี นิ่มสกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5df04d965be0e-351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 068 6 ธันวาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5dea1af1e3374-068.pdf
หนังสือเวียนภายใน 067 4 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ (ทุน 30 ปี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5dea198bf013c-067.pdf
หนังสือเวียนภายใน 350 6 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหน้งสืออนุสรณ์ฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 27 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5dea0c5bb0df7-350.pdf
หนังสือเวียนภายใน 348 4 ธันวาคม 2562 แต่งตังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5de9c871d8fe8-348.pdf
หนังสือเวียนภายใน 347 4 ธันวาคม 2562 แต่งตังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ นางสาวภัชญา ทัศคร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5de9c6cda3a75-347.pdf
หนังสือเวียนภายใน 346 29 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงาน ในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5de477b254931-346.pdf
หนังสือเวียนภายใน 345 29 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5de47385a4d34-345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 066 29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรครณะ ปีการศึกษา 2562 จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ (ทุน 30 ปี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5de0d6ee09546-066-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 344 29 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5de0d18fd26fc-344-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 343 29 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งให้รองคณบดีรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5de0be1405a79-343-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 342 28 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5de0759b6c943-342-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 341 27 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5dde2608b98c0-341-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 340 27 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจัดงานโครงการ"มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต" คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์และสวัสดิการ เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5dde1f8e74d87-340-62.pdf
Page 1 of 74