คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 147 17 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d083afb66bbb-147-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 146 14 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d08393543681-146-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 145 14 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้รายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d0836fd5b718-145-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 144 14 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d083540be9e5-144-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 143 14 มิถุนายน 2562 เพิ่มเติมและยกเลิกกรรมการในคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mr.Khao Keonam ภารกิจด้านการแจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d0832a54e453-143-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 142 14 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ Mrs.Woro Danur Wendo (เพิ่่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d06f83c3baf3-142-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 141 13 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d035cea0529d-141-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 030 13 มิถุนายน 2562 แก้ไขแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต (ทุน MOU) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d030eacd0c85-030-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 140 13 มิถุนายน 2562 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d01ae5630119-20190613090559.pdf
หนังสือเวียนภายใน 139 12 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d00cac4f0c0e-139-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 138 10 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cfdfbc2db572-138-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 137 7 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cf9d734a48ba-137-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 027 7 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5cf9ca1d4c134-027-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 136 6 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติตนที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cf8d1df43e20-136-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 026 6 มิถุนายน 2562 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุน ผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะสัตวแพทยศาสตรื มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5cf8c8734d43f-026-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 025 6 มิถุนายน 2562 กำหนดเลข หนังสือออกของหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5cf8b3b8e184d-025-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 135 30 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cef9f1871d53-135-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 134 30 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน มิ.ย. 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cef978a2c472-134-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 133 30 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน มิถุนายน 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cef86f8b7f21-133-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 132 27 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองบริหารงานคณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ceb968a82b4b-132-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 131 23 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ce64750d4fe8-131-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 130 22 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประสานงานของสายสนับสนุน (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ce5040883840-130-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 129 22 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Miss Vo Thi Hoang Nga หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ce4c93bba7e9-129-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 128 17 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศิยาภรณ์ สีสาวงศ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ce3779805776-128-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 127 17 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางกนกวรรณ บุตรโยธี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ce370f2e31c2-127-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 126 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นายกัณวีร์ สว่างเนตร) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cde7c3b0496f-126-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 125 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นางสาวนันทิตา รักษาชาติ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cde7a6d3ab2b-125-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 124 16 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cde780389815-124-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 123 15 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นายคมศักดิ์ จันสด) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cdbbc77cf036-123-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 122 15 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นางสาวเสาวคนธ์ ภวังค์คาม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cdbb84044a8d-122.pdf
หนังสือเวียนภายใน 121 15 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นายศุภกร ชนะภักดิ์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cdbb4cc4dc43-121-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 120 8 พฤษภาคม 2562 อนุมัติให้ลาออกจากห้วหน้าภารกิจด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา และแต่งตั้งบุคคลอื่นแทน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd2a3c83cf00-120.pdf
หนังสือเวียนภายใน 119 8 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งเลขานุการผู้บริหารคณะและมอบหมายภาระงานให้ปฏิบัติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd2a016b6403-119.pdf
หนังสือเวียนภายใน 118 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎินิพนธ์ (นายธนาคาร นะศรี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd29ea0c4e01-118.pdf
หนังสือเวียนภายใน 117 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎินิพนธ์ (นายสมพงษ์ หอยสังข์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd29d76ce47c-117.pdf
หนังสือเวียนภายใน 116 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎินิพนธ์ (นางสาวรวิกานต์ อินทร์ช่วย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd29c0484b70-116.pdf
หนังสือเวียนภายใน 115 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎินิพนธ์ (นายพงศธร ธัชประมุข) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd299be7bf94-115.pdf
หนังสือเวียนภายใน 114 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎินิพนธ์ (Miss.Putu Ayu Sisyawait Putriningsih) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd2969c48521-114.pdf
หนังสือเวียนภายใน 113 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (นางนุสรา สุวรรณโชติ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd293d1e72a4-113.pdf
หนังสือเวียนภายใน 112 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (นางสาวศันศนีย์ สุพรรณคง) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd291e907fc3-112.pdf
หนังสือเวียนภายใน 111 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (นางสาวดวงเดือน แก่นค้างพลู) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd2902667e7f-111.pdf
หนังสือเวียนภายใน 110 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ (นางกัลยา เจือจันทร์) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd28e91389fa-110.pdf
หนังสือเวียนภายใน 109 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นายรักษ์พล เดชคง) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd28a987da38-109.pdf
หนังสือเวียนภายใน 108 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Mr.Xayngeun Phengvongsone) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd2882278e54-108.pdf
หนังสือเวียนภายใน 107 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Mr.Chantala Lazaphakdy) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd2868c681a8-107.pdf
หนังสือเวียนภายใน 106 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Mr.Boualy Saphungthong) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd284922a39d-106.pdf
หนังสือเวียนภายใน 105 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นางสาวภภัสนันทน์ ผ่องสามสวน) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd281e44b487-105.pdf
หนังสือเวียนภายใน 104 7 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cd27ff09e0a9-104-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 103 3 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5ccbe08f7ba4a-103-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 102 30 เมษายน 2562 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5cc94b076e3b7-102-62.pdf
Page 1 of 69