คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 049 23 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในแต่ละชั้นปี และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d5fa74804ce9-049.pdf
หนังสือเวียนภายใน 048 23 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d5fa4735d932-048.pdf
หนังสือเวียนภายใน 221 23 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d5f653aa139d-221.pdf
หนังสือเวียนภายใน 220 20 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนโครงสร้างและระบบงานกองบริหารงานคณะ" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d5b6532341cd-220.pdf
หนังสือเวียนภายใน 219 19 สิงหาคม 2562 แต่งตังอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของ Miss.Istiana Nur Vidayanti หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d5a6a4a18c6a-219.pdf
หนังสือเวียนภายใน 218 15 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d5526e6ac280-218.pdf
หนังสือเวียนภายใน 217 15 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการชุมนุมสัตวแพทย์อาสา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมป หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d55266a23b22-217.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216 15 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายธีระยุทธ ทองรินทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d551f1493f51-216.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215 15 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนสายผู้สอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d55175ac25ee-215.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 14 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d551161ef6c0-214.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 14 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ "ประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น" คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d550bd8d0729-213.pdf
หนังสือเวียนภายใน 046 14 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุน ผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d54b280a9270-046.pdf
หนังสือเวียนภายใน 045 14 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d537718accd8-20190814093742.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 13 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ "การใช้ IT เป็นเครื่องมือสร้างสื่อ E-Learning" ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d5232a04d38b-212.pdf
หนังสือเวียนภายใน 044 9 สิงหาคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d4fcc3581e8c-044.pdf
หนังสือเวียนภายใน 043 8 สิงหาคม 2562 แก้ไขประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนศึกษาในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d4fc64f0abe8-043.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 9 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4fbc1a55e96-211.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 8 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาสถานที่จัดสร้างสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4fbaa9698c7-210.pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 8 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Miss.DADAN LIU หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4fb9a7acb7e-209.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208 8 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Miss.BIETHEE RANI SARKER หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4fb86037b57-208.pdf
หนังสือเวียนภายใน 207 8 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนและงบประมาณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4fb71f49110-207.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 8 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4d1ffc1c09a-206-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205 6 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมผู้บริหารคณะและกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4938a1d6f5d-205.pdf
หนังสือเวียนภายใน 042 6 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาต่อของ นายศิวายุ รัตนะกนกชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d491f8529575-042.pdf
หนังสือเวียนภายใน 041 5 สิงหาคม 2562 แก้ไขประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรคณะรับทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d48e5da5ddcb-041.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204 5 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d48d27872960-204.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203 5 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr. I PUTU GEDE YUDHI ARJENTINIA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d47a2d0abf2e-205.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202 5 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้ลาออกจากหัวหน้าภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d479f1d44acf-202.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201 1 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Miss.ISTIANA NUR VIDAYANTI หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d43b91745167-201.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200 1 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d43b37dc09bd-200.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199 1 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ Miss.BAMPHEN KEOMOUNGKHOUN หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d43b20128f36-199.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198 1 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายศิวายุ รัตนะกนกชัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d43af5030b58-198.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197 1 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ Mr.THONGPHET NITPASA หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d43ad289af26-197.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196 31 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d43ac60e0b21-196.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195 31 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d43a9b09200f-195-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 194 31 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d424dbebcaeb-194.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193 30 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมโคงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d40f0754ef1c-193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 192 30 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d40efff5d92a-192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 191 30 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d4007734cede-191.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190 30 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน สิงหาคม 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d40049971ae1-190.pdf
หนังสือเวียนภายใน 189 26 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการชุมนุมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d3bdce04b7a6-189-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 188 26 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d3bd2038dfcc-188-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 187 25 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d3a7cd355b8a-187-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 040 25 กรกฎาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d3a5c167ac0f-040-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 172 9 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d3bea8c82c02-172-62.pdf
หนังสือเวียนภายใน 039 22 กรกฎาคม 2562 หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5d36607746cee-039.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186 22 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานจัดหาสถานที่จัดสร้างสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d365bd259ce0-186.pdf
หนังสือเวียนภายใน 185 19 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d33dda843c07-185.pdf
หนังสือเวียนภายใน 184 19 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d33d8f44043f-184.pdf
หนังสือเวียนภายใน 183 19 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของ นายศราวุธ นามพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5d33d49c1d815-183-62.pdf
Page 1 of 71