เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  เกณฑ์ประเมินข้าราชการและพนักงานสายผู้สอน ปี 62(ภาระงาน 1 มิ.ย.61-31 พ.ค.62)
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
  กำหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 แบบรายงานภาระงาน-ข้าราชการ
(รอบที่ 1 ภาระงาน 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของปีเดียวกัน)
(รอบที่ 2 ภาระงาน 1 ธันวาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
- รศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
- ผศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
- อ. ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
- รศ. เน้นการวิจัย
- ผศ. เน้นการวิจัย
- อ. เน้นการวิจัย
- รศ. เน้นการสอน
- ผศ. เน้นการสอน
- อ. เน้นการสอน
- ผู้ลาศึกษาต่อ
: แบบรายงานภาระงาน - ข้าราชการ สำหรับสายสนับสนุน  
(รอบที่ 1 ภาระงาน 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของปีเดียวกัน)
(รอบที่ 2 ภาระงาน 1 ธันวาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
- ข้าราชการ-วิชาชีพเฉพาะ
- ข้าราชการ-ทั่วไป

- ลูกจ้างประจำ (รอบที่ 1 ภาระงาน 1 เมษายนถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน )
                    (รอบที่ 1 ภาระงาน 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมในปีถัดไป)

- พนักงานราชการ (รอบที่ 1 ภาระงาน 1 เมษายนถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน )
                         (รอบที่ 1 ภาระงาน 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมในปีถัดไป)
แบบรายงานภาระงาน-พนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับสายผู้สอน  
(ภาระงาน 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
- รศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
- ผศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
- อ. ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
- รศ. เน้นการวิจัย
- ผศ. เน้นการวิจัย
- อ. เน้นการวิจัย
- รศ. เน้นการสอน
- ผศ. เน้นการสอน
- อ. เน้นการสอน
- แบบรายงานผลการศึกษาที่มีเวลาปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานน้อยกว่า
4 เดือน
- แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยที่มีเวลาปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  น้อยกว่า
4 เดือน
แบบรายงานภาระงาน-พนักงานมหาวิทยาลัย  สำหรับสายสนับสนุน   ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  (ภาระงาน 1 มิถุนายน ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
:- พนักงานมหาวิทยาลัย-วิชาชีพเฉพาะ
-
พนักงานมหาวิทยาลัย-ผู้ช่วยสอน
- ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

 

 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 44910 , 44911
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : Vetkkuperson@hotmail.com