เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  เกณฑ์ประเมินข้าราชการและพนักงานสายผู้สอน ปี 62(ภาระงาน 1 มิ.ย.61-31 พ.ค.62)
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
  กำหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 

 


  ข้อตกลง ข้าราชการ สำหรับสายผู้สอน  
(รอบที่ 1 ภาระงาน 1 มิถุนายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของปีเดียวกัน)
(รอบที่ 2 ภาระงาน 1 ธันวาคม ถึง 1 ธันวาคม ของปีถัดไป)  
  
 
 
 
 
- รศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ผศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- อ. ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- รศ. เน้นการวิจัย ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ผศ. เน้นการวิจัย ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- อ. เน้นการวิจัย ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- รศ. เน้นการสอน ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ผศ. เน้นการสอน ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- อ. เน้นการสอน ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
ข้อตกลง  สำหรับสายสนับสนุน
(รอบที่ 1 ภาระงาน 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน ของปีเดียวกัน)
(รอบที่ 2 ภาระงาน 1 ธันวาคม ถึง 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
  - ข้าราชการ-วิชาชีพเฉพาะส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ข้าราชการ-ทั่วไปส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ลูกจ้างประจำ (แบบมอบงาน) (ภาระงาน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560)
- พนักงานราชการ (ภาระงาน 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560)
  ข้อตกลง พนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับสายผู้สอน  (ภาระงาน 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
  - รศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ผศ.ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- อ. ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- รศ. เน้นการวิจัย ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ผศ. เน้นการวิจัย ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- อ. เน้นการวิจัย ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- รศ. เน้นการสอน ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- ผศ. เน้นการสอน ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
- อ. เน้นการสอน ส่วน (1)  ส่วน (2)  และ ส่วน (3)
  ข้อตกลง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย
(ภาระงาน 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป)
   - พนักงานมหาวิทยาลัย วิชาชีพเฉพาะ ส่วน (1)  ส่วน (2) และ ส่วน (3)
- พนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยสอน) ส่วน (1) ส่วน (2) และ ส่วน (3)
- ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ส่วน (1) ส่วน (2) และ ส่วน (3)
 
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : Vetkkuperson@hotmail.com