เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  เกณฑ์ประเมินข้าราชการและพนักงานสายผู้สอน ปี 62(ภาระงาน 1 มิ.ย.61-31 พ.ค.62)
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
  กำหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 ::บุคลากรภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
 

 
ชื่อ นางวีณา รองเมือง
ตำแหน่ง : บุคลากร ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่
E-mail :
rweena@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 4-4910

 
ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ดอนแปว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
E-mail : dpongs@kku.ac.th

โทรศัพท์ : 4-4911
ชื่อ นางสาวจงกลวรรณ  จันทรสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
E-mail : jounja@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 4-4911


 

  
 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : Vetkkuperson@hotmail.com