เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  เกณฑ์ประเมินข้าราชการและพนักงานสายผู้สอน ปี 62(ภาระงาน 1 มิ.ย.61-31 พ.ค.62)
  กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
  กำหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 :: แบบฟอร์มการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
 - แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง (แบบประวัติ)
 - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบประเมินองค์ประกอบ (กจ คณะ ดำเนินการ)
แบบประเมินค่างาน ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ
แบบประเมินค่างาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
แบบประเมินค่างาน เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินหัวหน้างาน
คำนิยาม
ตัวอย่างการเขียนผังงาน

สัดส่วนงานวิจัยขอผลงานสายสนับสนุน
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 :แผนผังขั้นตอนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

- แผนผังขั้นตอนผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)
   กรณีบุคลากรภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์


 

  
 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : Vetkkuperson@hotmail.com