เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  กองทุนวิจัย
  สรุปฐานะการเงินกองทุนวิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ประมวลภาพ
  ค่าดัชนี
  Journal Impact Factor
  บทความที่ได้รับการอ้างอิง
    (Citation)
  สำนักบริหารงานวิจัย

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  ตารางการใช้ห้องพักรับรอง
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 


  ตารางการใช้ห้องรับรอง  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
    

 ตารางการขอใช้ห้องพักรับรอง  ชั้น 6   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สถาบัน/ประเทศ

ระยะเวลา

ห้องพักหมายเลข

1

2

3

1

นักศึกษาจาก SWU

Southwest University ประเทศจีน

1 ก.พ.- 30 เม.ย.52

/

/

/

2

นักศึกษาจาก Uthrect

Uthrect University ประเทศเนเธอร์แลนด์

ยังไม่ระบุ

/

 

 

3

นักศึกษาจาก Nippon

Nippon Veterinary and Life Sciences University  ประเทศญี่ปุ่น  

ก.พ.52

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499