เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  กองทุนวิจัย
  สรุปฐานะการเงินกองทุนวิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ประมวลภาพ
  ค่าดัชนี
  Journal Impact Factor
  บทความที่ได้รับการอ้างอิง
    (Citation)
  สำนักบริหารงานวิจัย

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  ตารางการใช้ห้องพักรับรอง
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 


  ประมวลภาพ  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
   +MOU


     เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2552   รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย (คณบดี) พร้อมด้วย ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) และ รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ (รองคณบดีฝ่ายวางแผน)  ได้เดินทางไปประเทศเวียดนามเพื่อร่วมลงนาม  Agreement on Academic Co-operation between Faculty of Veterinary, Hanoi Agricultural University and Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University


         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552   รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย (คณบดี) พร้อมด้วย ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) และ รศ.ปรีณัน จิตะสมบัติ (รองคณบดีฝ่ายวางแผน)  ได้เดินทางไปประเทศเวียดนามเพื่อร่วมลงนาม Agreement on Academic Co-operation between Faculty of Animal Science, Hue University and Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University   


        วันที่ 27 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2551  รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย (คณบดี)  พร้อมด้วย  ผศ.อนันตชัย ชัยยศวิทยากุล  ได้เดินทางไป ณ ประเทศสวีเดน  เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำข้อตกลงและต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden  และได้เดินทางไป ณ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ Asia Link ซึ่งมี ผศ.ดร.อนันตชัย  ชัยยศวิทยากุล  เป็นหัวหน้าโครงการ
 

  +ภาพกิจกรรม


นักศึกษาจาก  NVLU ประเทศญี่ปุ่น  มาศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2-5 กันยายน 2552
 

            ผู้บริหารจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์  เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งเป็นวิทยากรสัมมนาในหัวข้อ “The Khon Kaen - Massey University : Opportunities for Collaboration”  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
 

Dr.Wang Zili  จาก College of Animal Science & Technology, Southwest University   ประเทศจีน มาบรรยายเกี่ยวกับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฝังเข็มในสัตว์  หัวข้อเรื่อง “Alternative Veterinary Medicine”   ระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2552
 

           Dr.David Castellan   จาก F.A.O.  (Food and Agriculture Organization of the United Nations)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารในการจัดอบรมด้านระบาดวิทยา  ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2552.
 

นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology,  Southwest University,

 China   มาศึกษาฝึกงานที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม

-16 สิงหาคม 2552
 

   นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  เดินทางไปศึกษาและดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  Nippon Veterinary and Life Sciences University, Japan    ระหว่างวันที่ 18-29  พฤษภาคม 2552
 

    นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  เดินทางไปศึกษาและดูงานในโครงการแลก
เปลี่ยนนักศึกษา
  Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University,  Netherlands   ระหว่างวันที่ 1-31  พฤษภาคม 2552

  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  เดินทางไปศึกษาและดูงานในโครง
    การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
  ณ  Swedish University of Agricultural
    Sciences, Sweden
 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม  - 31  พฤษภาคม 2552
 

    นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  เดินทางไปศึกษาและดูงานในโครงการแลก
 เปลี่ยนนักศึกษา
  ณ  College of Animal Science and Technology, Southwest University, China    ระหว่างวันที่  20 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2552
นักศึกษาจาก Nippon Veterinary and Life Sciences University, Japan  มาฝึกปฏิบัติงานวิจัยด้าน Laboratory    of  Fish Diseases  ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์  ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2552

 

 -  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551  คณะผู้บริหาร (Mr.Dorji Wangchuk, Dr.Phub Dorji, Dr.Jamba Gyeltshen และ Mr.Karma Penjore)  จาก  College of  Natural Resources (CNR), Lobesa, Royal University of  Bhutan   ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน   เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และเจรจาร่วมกันกับคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์

-    Dr.Polly Cocks จาก Murdoch University  ประเทศออสเตรเลีย เดินทางมามาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “โอกาสในการศึกษาต่อด้าน
    สัตวแพทย์, สัตวบาล  และ
Biomedical Science  ณ  Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 และร่วม
    หารือกับผู้บริหารคณะฯ เกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
Murdoch University กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.


 

-  Prof. Dr. Pat Carnegie จาก Murdoch University, Perth, Western Australia  ประเทศออสเตรเลีย  เดินทางมาบรรยายพิเศษ  หัวข้อ
   เรื่อง 
“Changes in Murdoch University’s Veterinary and Biomedical School that may interest undergraduate and postgraduate  
   
students” เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2551

- นักศึกษาสัตวแพทย์ ไปดูงานที่ Nippon Veterinary and Animal Science University  ประเทศญี่ปุ่น

   
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499