เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  กองทุนวิจัย
  สรุปฐานะการเงินกองทุนวิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ประมวลภาพ
  ค่าดัชนี
  Journal Impact Factor
  บทความที่ได้รับการอ้างอิง
    (Citation)
  สำนักบริหารงานวิจัย

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  ตารางการใช้ห้องพักรับรอง
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 


  บุคลากรฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


 
ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์
    รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
    
โทร.043-202 404 E-mail : sarthorn@kku.ac.th


 

 


อ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

  
นางสุดารัตน์ บัวทวน
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6
โทร.043-202 404
E-mail : sudbua@kku.ac.th


 
นายสิทธิพร กาบบัวลอย
นักวิเทศสัมพันธ์
 

 

นางสาวรัตนา ดาวสาวะ
พนักงานพิมพ์ดีด

 

   
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499