เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  กองทุนวิจัย
  สรุปฐานะการเงินกองทุนวิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ประมวลภาพ
  ค่าดัชนี
  Journal Impact Factor
  บทความที่ได้รับการอ้างอิง
    (Citation)
  สำนักบริหารงานวิจัย

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  ตารางการใช้ห้องพักรับรอง
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 


  MOU  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
     
ต่างประเทศ 1.  Faculty of Veterinary Medicine,Swedish University of Agricultural Sciences
2. Nippon Veterinary and Life Science University
3. Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University The Netherlands
4.Massey University,New Zealand
5. FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT GREIFSWALD-INSEL RIEMS, GERMANY
6. College of Animal Science and Technology, Southwest University, PR.China
7. Faculty of Agriculture, National University of Laos(LAO P.D.R)
8.Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam
9.Faculty of  Veterinary Medicine, Hanoi University, Vietnam
ในประเทศ 1.คณะสัตวแพทยศาสตร์ (5 สถาบัน)
2.คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
3.กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499