เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  กองทุนวิจัย
  สรุปฐานะการเงินกองทุนวิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ประมวลภาพ
  ค่าดัชนี
  Journal Impact Factor
  บทความที่ได้รับการอ้างอิง
    (Citation)
  สำนักบริหารงานวิจัย

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  ตารางการใช้ห้องพักรับรอง
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 


   คำสั่ง/ประกาศต่างๆ ฝ่ายวิจัย
 

- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินวิจัยและขั้นตอนระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

- รับสมัครข้อเสนอโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัย

 


        - ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยคณะ

- ประกาศสนับสนุนไปนำเสนอผลงาน

- ประกาศสนับสนุนวิทยานิพนธ์

   
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499