เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  กองทุนวิจัย
  สรุปฐานะการเงินกองทุนวิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ประมวลภาพ
  ค่าดัชนี
  Journal Impact Factor
  บทความที่ได้รับการอ้างอิง
    (Citation)
  สำนักบริหารงานวิจัย

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  ตารางการใช้ห้องพักรับรอง
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 


  แบบฟอร์มต่างๆ  ฝ่ายวิจัย
          - แบบฟอร์มขออนุมัติเงินตั้งกลุ่มวิจัย

- แบบฟอร์มขออนุมัติเงินวิจัยรายได้คณะฯ

- แบบฟอร์มสัญญารับทุนการวิจัย

- แบบฟอร์มสัญญารับทุนการวิจัยเงินรายได้คณะฯ

- แบบฟอร์มสัญญารับทุนจัดตั้งกลุ่มวิจัย

- สัญญารับทุนการวิจัย

 
 

โครงการวิจัยเงินรายได้

  - ตารางปฏิทินประจำปี
  -
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
  - แบบฟอร์มขออนุมัติเงิน
  -
สัญญารับทุนการวิจัย
  -
แบบรายงานความก้าวหน้า
  -
แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน
  -
แนวในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย   - แบบเสนอโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
  -
แบบฟอร์มขออนุมัติเงิน_กลุ่มวิจัย
  -
สัญญารับทุนกลุ่มวิจัย
รับรองผลงานวิจัย ( Register )   - แบบฟอร์มข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 
- แบบฟอร์มข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
 
- แบบฟอร์มข้อมูลงานผลงานวิจัยนำมาใช้ประโยชน์
 
- แบบฟอร์มข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับ
อื่นๆ   - ใบสำคัญรับเงิน
 
- สัญญาการยืมเงิน

   
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499