งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Education service, Faculty of Veterinary Medicine, KKU

 

หลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ป.ตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567 ทวนสอบ KPI
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2558 มคอ 2 มคอ 3&4      
ป.บัณฑิต สัตว์เลี้ยง 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567    
ป.โท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567    
สัตวแพทยสาธารณสุข 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567    
สหวิทยาการสัตวแพทย์ 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567    
สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567    
ป.เอก สหวิทยาการสัตวแพทย์ 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567    
สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 2555 มคอ 2 มคอ 3&4 มคอ34567    

แบบฟอร์มการจัดทำ

มคอ3, มคอ4, มคอ5, มคอ6 มคอ7

การทวนสอบรายวิชา

ปฏิทินการจัดทำ TQF

 

 

 

การปรับปรุงหลักสูตร

ป.ตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2558   สภามหาวิทยาลัย สัตวแพทยสภา
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย สัตวแพทยสภา
ป.บัณฑิต สัตว์เลี้ยง 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย  
ปศุสัตว์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย ปิดหลักสูตร
ปศุสัตว์ นานาชาติ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย ปิดหลักสูตร
ป.โท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย  
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย ปิดหลักสูตร
สัตวแพทยสาธารณสุข 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย  
สหวิทยาการสัตวแพทย์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย  
สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย  
ป.เอก สหวิทยาการสัตวแพทย์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย  
สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย  

 

มคอ 1......มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (ร่าง)

ระเบียบ&เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- สกอ. แนวปฏิบัติ หลักสุตร
- มข. แนวปฏิบัติ หลักสูตร

Link

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร TQF มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดทำหลักสูตร TQF มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สกอ.

ระบบจัดเก็บ มคอ. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หลักสูตรที่ผ่านมา

หลักสูตรที่ปิดไปแล้ว