เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ภารกิจของงาน
    -
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    - ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
    - ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 

 

 
 

> ข่าวประชาสัมพันธ์

   >
สรุปโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2564
   >
คำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่30/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นหัวหน้าโครงการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์
   >
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
   >
แจ้งประกาศการเข้าประเมินการสอนของอาจารย์
   >
รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือก การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   >
ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งคะแนน
   >
แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
   >
ข้อตกลงเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมินฯ 2560

   >คู่มือเกณฑณ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2559

> ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564
> ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

> ปฏิทินการศึกษาวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ปีการศึกษา 2564

> อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
> ปฎิทินศึกษาปี 6 2563

-
ตัวอย่างการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษปี6
- อัตราการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษ

> ข่าวสหกิจศึกษา
  
- ปฏิทินดำเนินการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

   - ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
   - ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4"
   - แบบฟอร์มใบสมัครและนำส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
     หลักสูตร   "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

> ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   - การใช้ใบรับรองแพทย์
   -
หลักเกณฑ์การรับโอนย้านนักศึกษา
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์2
   -
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
   -
การสอบประจำภาคของนักศึกษา
   -
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
   -
เกณฑ์มาตราฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   -
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
   -
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
   -
แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ฯ
   -
ประกาศการแต่งกายนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   -
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
   -
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนขาดแคลน
   -
ประกาศให้นับรายวิชาภาษาจีนฯ
   -
ระเบียบการบริการสุขภาพแก่ นักศึกษา
   -
ระเบียบว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 2559
   -
ระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
   -
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูณาการของนักศึกษา
   -
หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา
 

  
KKU Web Mail

มคอ & TQF

KKU TQF MIS
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


 งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2150, 0 4320 2404