เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ภาพกิจกรรม
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 

 

 

 

 


 ประชาสัมพันธ์ : ด้านวิจัย

> ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 4)

> ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ปี 2563

> ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

> ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561

> ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ปี 2563

> ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง "กระทวงใหม่ : โอกาศและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย "

> ขอเชิญเสนอชื่อผลงานและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

> ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

> ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

> ขอประชาสัมพันธ์วิธีการดำเนินมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOP )ที่ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

> ขอประกาศใช้วิธีการดำเนินมาตรฐาน (Standard of Operating Procedures, SOP )ที่ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

> ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2

> ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนหรือวิจัย ( International Visiting Scholar ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2

> ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

> ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการวิชาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

> ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการวิจัยขอทุนเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

 

 ประชาสัมพันธ์ : ด้านวิเทศสัมพันธ์
> เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย

> ประกาศรับสมัครการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
 

  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499