เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ภาพกิจกรรม
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 

 

 

 

 


 ประชาสัมพันธ์ : ด้านวิจัย

> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

> ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2

> ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนหรือวิจัย ( International Visiting Scholar ) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2

> ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

> ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการวิชาการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด

> ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการวิจัยขอทุนเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

 

 ประชาสัมพันธ์ : ด้านวิเทศสัมพันธ์
> เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย

> ประกาศรับสมัครการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
 

  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499