เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับ
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ภาพกิจกรรม
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  คำสั่ง/ประกาศต่างๆ
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  สรุปกิจกรรมประจำปี
  MOU
  ประมวลภาพ
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ มข.
 

 

 

 

 


 ประชาสัมพันธ์ : ด้านวิจัย

> ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการวิจัยขอทุนเงินรายได้คณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงชินโครตรอน สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้เทคโนโลยีแสงชินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่งโครงการได้ที่ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560เพื่อจะได้รวบรวมส่งต่อไป

> การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงชินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 61 (ปีที่ 3/4)

> การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ปรจำปีงบประมาณ 2561

> การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

> ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

> ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอ ผลงานวิจัย ฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 6/2560

> ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3

> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้มาตราฐานอาหารและยา : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

> ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

>  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>  การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

 

 ประชาสัมพันธ์ : ด้านวิเทศสัมพันธ์

> ประกาศรับสมัครการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูง เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560
 

  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499