ภาษาไทยEnglish

:: บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ::

ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์/ปรัชญา
  คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
  หลักสูตร
ทุนการศึกษา/วิจัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ความร่วมมือทางวิชาการ
  แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือบัณฑิตศึกษา

Link อื่น ๆ

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร
KKU : Information center for international student
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์

Web Board

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Veterinary Journal)ข่าว/ประชาสัมพันธ์


แผนระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก การรับสมัครทุนฯ ครั้งที่ 1/2560
 

หลักสูตรระดับบัณฑิต


ปริญญาเอก

  
สาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทย์
       (ปกติ/นานาชาติ)

 
ปริญญาโท
  
สาขาวิชา วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
  
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
  
สาขาวิชา สัตวแพทย์สาธารณสุข (ปกติ/พิเศษ)
  
สาขาวิชา สหวิทยาการสัตวแพทย์
       (ปกติ/นานาชาติ)


หลักสูตรประกาศนียบัตรทางสัตวแพทย์

   สาขาสัตว์เลี้ยง
  
สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพปศุสัตว์
       (ปกติ/นานาชาติ)

 

ติดต่อเรา
(contact)

โทรศัพท์สายตรง : 0-4320-2404
โทรศัพท์ภายใน : 11249
E-Mail ติดต่อบัณฑิตศึกษาคณะ gsvm@kku.ac.th


ที่อยู่ : บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002