เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ภารกิจของงาน
    -
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    - ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
    - ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


  โครงสร้างงาน
 

       สาขาวิชา            กลุ่มภารกิจ

 
   
 
 
 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
e-mail : navichaya@kku.ac.th

 
 
 
 

ศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล
e-mail : suwuop@kku.ac.th

 
 
 
 

นางสมบัติ แสงพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
e-mail : somsae@kku.ac.th

 
 
 
 

นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
e-mail : pansan@kku.ac.th

 
 
 
 

นางสาวชนิดา ชาอินทร์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
e-mail : chaindach@kku.ac.th
 

 
   

 
 

นางสุพรรณี ปูนอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
e-mail :
supool@kku.ac.th

 

นางเกวลิน สร้อยบับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภารกิจด้านกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
e-mail :
gaesro@kku.ac.th

 


 
 

นายสิทธิพร กาบบัวลอย

นักวิเทศสัมพันธ์
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
e-mail :
vetinter@kku.ac.th


 
 

นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
e-mail : sudsom@kku.ac.th

 


 
 

นางรัตนา หลายวิวัฒน์

ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
e-mail :
ratanada@kku.ac.th


  
KKU Web Mail

มคอ & TQF

KKU TQF MIS
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์  โทร 45599   
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2150, 0 4320 2404