เมนูหลัก
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ภารกิจของงาน
    -
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    - ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
    - ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  สำนักบริการวิชาการ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


  โครงสร้างงาน
 

       สาขาวิชา            กลุ่มภารกิจ

 
   
 
 
 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
e-mail : navichaya@kku.ac.th

 
 
 
 

ศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย

รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และดิจิทัล
e-mail : suwuop@kku.ac.th

 
 
 
 

นางสมบัติ แสงพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
e-mail : somsae@kku.ac.th

 
 
 
 

นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
e-mail : pansan@kku.ac.th

 
 
 
 

นางสาวชนิดา ชาอินทร์

นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
e-mail : chaindach@kku.ac.th
 

 
   

 
 

นางสุพรรณี ปูนอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภารกิจด้านกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
e-mail :
supool@kku.ac.th

 

นางเกวลิน สร้อยบับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ภารกิจด้านกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
e-mail :
gaesro@kku.ac.th

 


 
 

นายสิทธิพร กาบบัวลอย

นักวิเทศสัมพันธ์
ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
e-mail :
vetinter@kku.ac.th


 
 

นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ภารกิจด้านหลักสูตรและจัดการศึกษา
e-mail : sudsom@kku.ac.th

 


 
 

นางรัตนา หลายวิวัฒน์

ภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
e-mail :
ratanada@kku.ac.th


  
KKU Web Mail

มคอ & TQF

KKU TQF MIS
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2150, 0 4320 2404