>>ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ
     

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
1 น.สพ.วิทูรย์ เสงี่ยมสมบูรณ์ 2 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 น.สพ.อนนท์ เทืองสันเที๊ยะ 6 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง 8 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 สพ.ญ.รัชนิกร ศรีคง 8 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 น.สพ.วิศรุต โมรานอก 8 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 สพ.ญ.ณัฐหทัย วนาเฉลิม 13 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ 1 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 น.สพ.อภิรักษ์ อุทธา 3 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย บัณฑิตศึกษา 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 น.สพ.ฉัตรวิรุฬ ไพยศิริพงษ์ 8 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 น.สพ.พิทักษ์ชัย อุตตะพุทธ 10 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 น.สพ.โยธิน พันธุ์ศรี 12 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 น.สพ.ศักดิ์ชาย คงสมบัติ 4 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 น.สพ.ศุภชัย ศรีผาย 10 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน 12 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม 1 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 น.สพ.ศิลปกิจ  บุญโพธิ์ 3 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 น.สพ.อัศวิน  ศิริคุณ 6 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 น.สพ.ภูวนารถ  ยโสราษฎร์ 10 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 น.สพ.บุญชัย  สิงห์ทอง 10 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 น.สพ.สมพงษ์  หอยสังข์ 16 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น