>>ทำเนียบศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ในวาระครบรอบ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านบริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่
1 รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช 5
2 รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช 2
3 น.สพ.จาตุรนต์ พลราช 2
4 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ 3
5 น.สพ.สราวุธ ฉายประสาท 1
6 น.สพ.เทวัญ รัตนะ 6
7 น.สพ.ณรงค์กร เกษมสุข 6

       
        ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านวิชาการและวิจัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่
8 ผศ.ส.พญ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา 1
9 ผศ.น.สพ.ดร.ภคนิจ คุปพิทยานันท์ 3
10 ผศ.น.สพ.ดร.ชำนาญวิทย์ พรหมโคตร 5
11 ผศ.น.สพ.ดร.ไพรัตน์ ศรแผลง 1
12 ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา มณีอินทร์ 7

             
         ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านธุรกิจเอกชน

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่
13 น.สพ.สุขสันต์ ชั้นประเสริฐ 1
14 สพ.ญ.อชินี รุญเจริญ 2
15 น.สพ.สุพจน์ ธนะชัย 4
16 น.สพ.ธีระชัย วงษ์ชารู 5
17 น.สพ.สุปัญญา บุตรพรม 13

             
        ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจด้านการบริการวิชาการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่
18 ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน 2
19 ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง 2
20 น.สพ.วิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร 4
21 น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา 7
22 สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทโคตร 10

     
ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ในวาระครบรอบ 25 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ
1 รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ (ชีไธสง) 3 2554
2 น.สพ.ดร.เอกชัย เจนวิถีสุข 5 2554
3 รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ 6 2554
4 น.สพ.อุดม วิบูลย์อุทัย 1 2554
5 น.สพ.อุดม เจือจันทร์ 2 2554
6 น.สพ.คมกริช ตาตินิจ 2 2554
7 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม 1 2554
8 ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล 2 2554
9 น.สพ.รณชิต รุ่งศรี 7 2554

 

ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอบโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ
1 น.สพ.บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช 1 2552
2 ผศ.น.สพ.นฤพนธ์ คำพา 2 2553
3 น.สพ.อุดม วิบูลย์อุทัย 1 2554
4 สพ.ญ.ดร.พิมพ์ประภา วงศ์ศรีแก้ว 7 2554
5 น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพ็ชร 4 2554
6 สพ.ญ.สุชาดา หัทยานานนท์ 8 2555
7 สพ.ญ.วิภาวดี ปฐมระพีพงษ์ 8 2555
8 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ 3 2556
9  รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ 6 2558
10 น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา 4 2560
11 น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ 7 2560
12 น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง 8 2562
13 น.สพ.พิทักษ์ชัย อุตตะพุทธ 10 2562