>>ทำเนียบศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษา

ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา (เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกปี พ.ศ. 2546)
 

ที่

ชื่อ-สกุล

ปีสำเร็จการศึกษา

ระดับ

สาขาวิชา

1

นายฤทธิชัย พิลาไชย

2548

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

2

นายณัฐวุฒิ จุติวัฒนานนท์

2548

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

3

นางสาววรรณนิษา เต็มวงษ์

2549

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

4

นายธิติวุฒิ ปัญญานนท์

2549

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

5

นายปิติ มหาสุวีระชัย

2549

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

6

นางสาวศฐิธร คำเลิศ

2550

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

7

นายเอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์

2550

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

8

นายคัชพนธ์ อุดมสินค้า

2550

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

9

นายวสันต์ ป้อมเสมา

2551

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

10

นายชาตรี ชำนาญดี

2551

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

11

 นางสาวสุชาดา กู๊ด

2551

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

12

นางสาวจตุรพร ป้องกัน

2552

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

13

นายทรงพล ศรีลับซ้าย

2552

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

14

นายชัยพร สร้อยคำ

2552

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

15

นางสาวดวงสุดา ทองจันทร์

2552

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

16

นางพรรณชมพู ม่วงลาย

2552

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

17

นายสุรพงษ์ โยวะราช

2552

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

18

นางสาวมนชิดา เขียวหวาน

2552

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

19

นายวัชระชัย พรมพันธ์

2552

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

20

นายเจษฎาพร อรุณไพร 

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

21

นายสุทธิดล ไชยชิน

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

22

นส.ไพลิน  ตระกูลสันติรัตน์ 

2553

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

23

นายเทวิน แสวงสิน

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

24

นายนพดล สุภัควรกุล

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

25

นายสมวงศ์ คงเพชร

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

26

นายเดชา   สิทธิกล

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

27

นางปรียาภรณ์  สุระชน

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

28

นายยอด  วิริยะเสนา

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

29

นายอดิศร  ดวงอ่อนนาม  

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

30

นายปัญญา แววดี 

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

31

นายจักรพงษ์ เงินกลั่น 

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

32

นายสมหมาย ขาวผิว

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

33

นางสาวปาริฉัตร   กุบแก้ว  

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

34

Mr. NGUYEN HOAI NAM

2553

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

35

นางสาวจินตนา สู่เสรีดำรง

2553

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

36

นายสุวลักษณ์ ศรีสุภา

2553

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

37

นางอรุณี พลภักดี

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

38

นายศิริคมสันต์ หาสุข

2553

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

39

นายมนตรา  มานะกุล

2554

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

41

นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย

2554

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

42

นายสุภาพ มีโชค

2554

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

43

นายยุทธนา มัทธุรี

2554

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

44

นายไพรบูรณ์ สุระโคตร

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

45

นายนิรัติศัย ไชยแสน

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

46

นายศุภักษร บุตรเรียง

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

47

นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง

2555

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

48

นางสาวปัทมธิดา สหนุกูล

2555

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

49

นางสาวอารยาพร มคธเพศ

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

50

Mr.SOUK PHOMHAKSA

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

51

นายปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

52

Mr.NITHIPHONH SOMSANITH

2555

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

53

นายชินวิวัฒน์ เปี่ยมสกุล

2555

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

54

นางสาวรัตติกาล วรหล้า

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

55

นางสาวนัทธ์หทัย วนาเฉลิม

2555

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

56

นางสาวธนพร อัศวพัฒนากูล

2555

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

57

นางสาวภัทรี อึ้งสกุล

2555

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

58

นายเกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ

2555

ประกาศนียบัตร

ป.สัตว์เลี้ยง

59

นายสุภชาติ เงาะปก

2556

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

60

นส.พัชรจราวรรณ สุขเทียบ

2556

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

61

นายพงศธร ธัชประมุข

2556

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

62

Mr.DETHALOUN MEUNSENE

2556

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

63

นายณฐพล ภูมิพันธุ์

2556

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

64

Mr.LE NGOC NINH

2556

ประกาศนียบัตร

โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์

65

Mr.SISAVATH PHOMMASICHAN

2556

ประกาศนียบัตร

โรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์

66

Mr.KHAMPASONG NINNASOPHA

2556

ปริญญาโท

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

67

นายอัครภัทร บุตรสุรินทร์

2556

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

68

Mr.HOANG CHUNG

2556

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

69

Mr.THET NAING AYE

2556

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

70

Mr.NGUYEN DUC TRUONG

2556

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

71

Mr.SOMPHANH BOUNYAVONG

2556

ปริญญาโท

สหวิทยาการสัตวแพทย์

72

นายวันเสน่ห์ โตอนันต์

2557

ปริญญาโท

สัตวแพทย์สาธารณสุข

73

Mr.NGUYEN HOAI NAM

2557

ปริญญาเอก

สหวิทยาการสัตวแพทย์

74 นางสาวจิตราพรรณ ใหมคำ
 
2558 ประกาศนียบัตร ป.สัตว์เลี้ยง
75 นางสาวลัลชิดา สวัสดิภาพ
 
2558 ประกาศนียบัตร ป.สัตว์เลี้ยง
76 นางสาวปราณปรียา คำมี
 
2558 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
77 นายบพิธ ปุยะติ
 
2558 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
78 Mr. Le Ngoc Ninh  2558 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ
79 Miss.Bamphen Keomoungkmoun
 
2558 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ
80 นางสาวนันทิตา รักษาชาติ
 
2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
81 นางสาวบุณณดา  ศิริพร
 
2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
82 นางสาวมณทิรา    ยศพล
 
2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
83 นายวันเสน่ห์  โตอนันต์
 
2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
84 นายณัฐภาส โกยรัมย์
 
2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
85 นายชูชาติ กมลเลิศ
 
2558 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
86 นางสาววิลาสินี   ศรีแสนยงค์ 2558 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
 
87 นายณัฐภาส   โกยรัมย์ 2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
 
88 นายอุดม เจือจันทร์ 2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
 
89 นายทศพล   กีรติศิริพงศ์ 2558 ประกาศนียบัตร ป.สัตว์เลี้ยง
 
90 นางสาวมณทิรา   ยศพล 2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
 
91 นางสาวภลิตา   คุณดิลกพจน์ 2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
 
92 นางสาวศิริญญา  เวฬุวะณารักษ์   สำเภา 2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข

 
93 นายปิยะ   เสรีรักษ์ 2558 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
 
94 นายประพันธ์ แก่นจำปา 2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
 
95 นายจักรพรรดิ ประชาชิต 2558 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
 
96 นางสาวนวรัตน์ ผอบงา 2558 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
 
97 นายชาตรี ชำนาญดี 2558 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
 
98 นางพัชนี ศรีงาม 2558 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
 
99 นายธราดล   จิตจักร 2559 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
 
100 นายธีระกุล   นิลนนท์ 2559 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
 
101 นางสาวพิมสุรีย์   อัศวินโกวิท 2559 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
 
102 นายสุวลักษณ์ ศรีสุภา
 
2560 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
103  นายทรงเกียรติ  อุพลเถียร
 
2561 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
104 Mr.CHHAIDEN  HEAK
 
2561 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
105 นางสาวบุปผชาติ  ตระการจันทร์ 2561 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
106 นายวณาชิณญ์  อัศศวานันท์
 
2561 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
107 นายศรายุทธ  นามพุทธา
 
2561 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
108 นางสาวกัตติเนตร  สกุลสวัสดิพันธ์ 2561 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
109 นางสาวพิมสุรีย์  อัศวินโกวิท
 
2561 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
110 นางสาวสุจิรา  ธรรมวัง
 
2561 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
111 นายนพดล  สมผล
 
2561 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
112 นางสาวจิตราภรณ์  เยียนเพชร  2561 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
 
113 นางสาววธัญญา  จริยาวัฒนชัยกุล 2561 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
114 นายสุทธิดล  ปิยะเดชสุนทร
 
2561 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
115 Mr. KHONESAVANH PHOMVIXAY 2561 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
116 Miss. WENJING YANG
 
2561 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
117 Ms. NALITA ADSANYCHAN 2561 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
118 Ms. NALITA ADSANYCHAN 2561 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
119 นายนิคม ศรีกะชา
 
2561 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
120 ว่าที่ร้อยตรีภัทรกิติ   เนินชัด
 
2561 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
121 นายวุฒิศักดิ์   คุณุ
 
2561 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
122 นายนราธิป   วรวัฒนธรรม
 
2561 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
123 นายพีรพัฒน์   ดีสุข
 
2561 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
124 นายต่อพงศ์   ประเสริฐสังข์
 
2561 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
125 นางสาวศุภธิดา   ภิเศก
 
2561 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
126 Mr.AMPHONE   KEOSENGTHONG 2562 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
127 นางสาวดุษฎี   ผ่องอรัญ
 
2562 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
128 นายสายใจ   กองเพชร
 
2562 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
129 นางเพ็ญนรินทร์   ดวงมาลา
 
2562 ปริญญาโท สหวิทยาการสัตวแพทย์
130 Mr.XIN   WU
 
2562 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
131 นายดำเนิน   เสาะสืบงาม
 
2562 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์
132 นายคมศักดิ์ จันสด 

 
2562 ปริญญาโท สัตวแพทย์สาธารณสุข
133 นางสาวรัตติกาล วรหล้า 2562 ปริญญาเอก สหวิทยาการสัตวแพทย์