>>ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น

ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่นที่ ปีที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
1 น.สพ.ธวัชชัย พูนสวัสดิ์ 1 2545 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร 2 2546 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 น.สพ.อุดม วิบูลย์อุทัย 1 2547 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 น.สพ.คมกริช ตาตินิจ 2 2548 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 น.สพ.อุดม เจือจันทร์ 2 2551 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 น.สพ.เกรียงศักดิ์ พิมพ์งาม 3 2552 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 น.สพ.ดร.รัฐจักร รังสีวิวัฒน์ 7 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ 2 2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี 1 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 สพ.ญ.วิภาศิริ อมรวิทยาเวช 1 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 น.สพ.ธีระชัย วงษ์ชารู 5 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ 6 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวาณิชย์ 5 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา 4 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น