>>ทำเนียบบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ของแต่ละรุ่น

รายชื่อบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ได้เกียรตินิยม และเป็นอันดับที่ 1 ของรุ่น

รุ่นที่ ชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ยสะสม เกียรตินิยม ปีการศึกษา
ที่จบ
1 น.สพ.กัมปนาท ขอสุข 3.67 อันดับ 1 เหรียญทอง 2535
2 สพ.ญ.เบญจมาศ พรหมโสภณ 3.70 อันดับ 1 เหรียญทอง 2536
3 น.สพ.ปัญญา แววดี 3.52 อันดับ 2 2537
4 สพ.ญ.ทรรศิดา พลอยงาม 3.88 อันดับ 1 เหรียญทอง 2538
5 สพ.ญ.อนงค์นาฎ สมจิตต์ 3.64 อันดับ 1 เหรียญทอง 2539
6 น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ สาพรหม 3.34 อันดับ 2 2540
7 สพ.ญ.สุปราณี จิตรเพียร 3.54 อันดับ 2 2541
8 น.สพ.ไพวรรณ์ ทองอินทร์ 3.54 อันดับ 2 2542
9 สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ 3.60 อันดับ 1 เหรียญทอง 2543
10 น.สพ.ทวิช พละสาร 3.40 อันดับ 2 2544
11 สพ.ญ.รวมพร โอนธรรม 3.47 อันดับ 2 2545
12 สพ.ญ.ธนียา แซ่เฮ้ 3.71 อันดับ 1 เหรียญทอง 2546
13 น.สพ.นัทพงศ์ สุพิมล 3.84 อันดับ 1 เหรียญทอง 2547
14 น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์ 3.71 อันดับ 1 เหรียญทอง 2548
15 สพ.ญ.ภาวิณี เจิมขุนทด 3.76 อันดับ 1 เหรียญทอง 2549
16 สพ.ญ.โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ 3.79 อันดับ 1 เหรียญทอง 2550
17 น.สพ.ปรัชญา ประไพวงษ์ 3.58 อันดับ 2 2551
18 สพ.ญ.ปองรัตน์ ใจศิล 3.71 อันดับ 1 เหรียญทอง 2552
19 น.สพ.ภาคภูมิ พันธุ์โอภาศ 3.71 อันดับ 1 เหรียญทอง 2553
20 น.สพ.ภัทรพงษ์ เครือยิหวา 3.83 อันดับ 1 เหรียญทอง 2554
21 น.สพ.อลงกรณ์ ขุริลัง 3.63 อันดับ 1 เหรียญทอง 2555
22 น.สพ.พชรพง ครองสี 3.84 อันดับ 1 เหรียญทอง 2556
23 สพ.ญ.รุ่งดรุณ บุตรเพ็ง 3.81 อันดับ 1 เหรียญทอง 2557
24 น.สพ.นภัส    ภักดีบรรณดิษฐ์ 3.76 อันดับ 1 เหรียญทอง 2558
25 น.สพ.เสริมชัย ดีด้วยชาติ 3.91 อันดับ 1 เหรียญทอง 2559
26 สพ.ญ.พรพิรุณ ชาวสวนงาม 3.89 อันดับ 1 เหรียญทอง 2560
27 น.สพ.ชิติพัทธ์ คราวจันทึก 3.78 อันดับ 1 เหรียญทอง 2561

หมายเหตุ         เกียรตินิยม อันดับ 1 เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.60(เป็นลำดับที่ 1 ของรุ่น จะได้ เหรียญทอง)

                         เกียรตินิยม อับดับ 2 เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.59