เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  ประกาศ/คำสั่ง
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  MOU
 

 

 

 

 


 ประชาสัมพันธ์ : ภารกิจด้านวิจัย

> ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

> ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฎิบัติ "หนังสือมอบอำนาจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ"

> ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 4)

> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ...ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2562

 

 ประชาสัมพันธ์ : ภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
 

  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499