เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  ประกาศ/คำสั่ง
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  MOU
 

 

 

 

 


  บุคลากรฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ
  
คณบดี
 

    
 E-mail:
chukam@kku.ac.th


 

 


ศ.ส.พญ.ดร. ราณี  ซิงค์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โทร.043-202 404 E-mail: sranee@kku.ac.th

  
นางสุดารัตน์  บัวทวน
 หัวหน้าภารกิจด้าน
วิจัย
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทร.043-202 404
E-mail: sudbua@kku.ac.th


 
นายสิทธิพร  กาบบัวลอย
หัวหน้าภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์
 
โทร.043-202 404 E-mail : vetinter@kku.ac.th
 

 

นางสาวรัตนา  ดาวสาวะ
พนักงานธุรการ
 
โทร.043-202 404 E-mail : ratanada@kku.ac.th

 

   
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499