เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  ประกาศ/คำสั่ง
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  MOU

 :: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 ระบบบริหารจัดการเอกสาร มข.
 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์
 จรรยาบรรณนักวิจัย
 ระบบทะเบียนนักศึกษา
 
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
 
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 

 

 

 

 


 ประกาศ / คำสั่ง

> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2571/2562)หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563

> ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 952/2562) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 587/2562) เรื่อง กองทุนวิจัยและการบริหารกองทุนวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์

> ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที่102/2561) หลักเกณฑ์ผลงานตีพิมพ์นานาชาติ

> ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที่01/2561) หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนบริษัท โซเอทิส

> ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที่37/2558) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

> ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที่10/2557) หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลผู้มีผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

> ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์(ฉบับที่12/2555) หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนโครงการวิชาการ. กองทุนฮูเวฟาร์มา
 


  
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499