เมนูหลัก      :: วิจัย
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
บุคลากร
  ครุภัณฑ์วิจัย
  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  ประกาศ/คำสั่ง
  แบบฟอร์มต่างๆ
  ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  Journal Impact Factor
  กองบริหารงานวิจัย
  คณะกรรมการจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์

 
:: วิเทศสัมพันธ์
 

  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
  MOU

 :: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 ระบบบริหารจัดการเอกสาร มข.
 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร
 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์
 จรรยาบรรณนักวิจัย
 ระบบทะเบียนนักศึกษา
 
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
 
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 

 

 

 

 


  แบบฟอร์มต่างๆ  ฝ่ายวิจัย
     

โครงการวิจัยเงินรายได้

  - ตารางปฏิทินประจำปี
  - บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน เงินรายได้คณะฯ
  -
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
  - ขออนุมัติและเบิกจ่ายรายได้คณะฯ
 
- สัญญารับทุนการวิจัย_วิจัยสถาบัน
  - สัญญารับทุนวิจัยเงินรายได้คณะฯ
  -
แบบรายงานความก้าวหน้า
  -
แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน
  -
แนวในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย   - แบบเสนอโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
  - บันทึกข้อความแบบเสนอการจัดตั้งกลุ่มวิจัย
  -
ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

  - สัญญารับทุนการจัดตั้งกลุ่มวิจัย
รับรองผลงานวิจัย ( Register )  - แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 - แบบฟอร์มกรอกข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับ
 - แบบฟอร์มกรอกข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
 - แบบฟอร์มรับรองการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

 - แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
โครงการวิจัย ( ทุนบริษัทฮูเวฟาร์มา )  - แบบเสนอโครงการวิจัย
 - แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน   - แบบขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
 - แบบขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินรางวัลผู้มีผลงานได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 - แบบขอรับเงินค่าตอบแทนผู้ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ   - ใบสำคัญรับเงิน
 
- สัญญาการยืมเงิน

 - สัญญายืมเงินคณะ
  - สัญญายืมเงินส่วนกลาง
  - แผนการใช้เงินยืมส่วนกลาง

 /: แบบฟอร์มขออนุมัติใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499