ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551
Vol.17 No.3   January - June 2008

(FULL)
....New....

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2550
Vol.17 No.3   September- December 2007

(FULL)
 

 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - สิงหาคม 2550
Vol.17 No.1   January - August 2007

(FULL)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2549
Vol. 16 No. 2 May - August 2006

(FULL)

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549
Vol. 16 No. 2 May - August 2006

(Abstract)

วารสารอื่นๆ ในมข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น » วารสารวิจัยมข.
คณะเกษตรศาสตร์ » วารสารแก่นเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ » วิศวกรรมสาร มข.
คณะสัตวแพทยศาสตร์ » วารสารสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ » วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ศูนย์บริการวิชาการ » วารสารศูนย์บริการวิชาการ
สำนักบริหารการวิจัย » วารสารสำนักบริหารการวิจัย
สมาคมศิษย์เก่า » จุลสารสมาคมศิษย์เก่า
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ » วารสารการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มข. » ศรีนครินทร์เวชสาร
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงคณะมนุษยศาสตร์ » วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (Journal of Mekong Societies)
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. » วารสารบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข.
ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ » วารสารอายุรศาสตร์อีสาน
คณะเภสัชศาสตร์ » วารสารเภสัชศาตร์อีสาน

© 2007 Webmaster of Veterinary Medicine Journal, Khon Kaen University. All rights reserved.
 

Pay Per Click Management
จำนวนผู้เข้าชม