เมนูหลัก
  หน้าแรก
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักทะเบียนฯ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักงานหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 

 

 
 

> ข่าวประชาสัมพันธ์
   >
ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งคะแนน
   >
แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
   >
ข้อตกลงเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมินฯ 2560

   >คู่มือเกณฑณ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2559
   >
การจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
- ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4"
- แบบฟอร์มใบสมัครและนำส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

- ตัวอย่างการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษปี60

- อัตราการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษ

> ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   - การใช้ใบรับรองแพทย์
   -
การเทียบโอนรายวิชา
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์2
   -
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
   -
การสอบประจำภาคของนักศึกษา
   -
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
   -
เกณฑ์มาตราฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   -
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
   -
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
   -
แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ฯ
   -
ประกาศการแต่งกายนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   -
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
   -
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนขาดแคลน
   -
ประกาศให้นับรายวิชาภาษาจีนฯ
   -
ระเบียบการบริการสุขภาพแก่ นักศึกษา
   -
ระเบียบว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 2559
   -
ระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
   -
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูณาการของนักศึกษา
   -
หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา

> ข่าวสหกิจศึกษา
   
- คำสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ 100/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศงานในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   -
คู่มือสหกิจศึกษาโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
   - ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์
     ประจำปีการศึกษา 2560 + บัญชีรายชื่อสถานประกอบการ
   -
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสถานประกอบการโครงการสหกิศึกษาทางสัตวแพทย์
     ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
   -
ปฏิทินดำเนินการการเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560
   - อาจารย์นิเทศงาน โครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
   - กำหนดการ นำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   - กำหนดการ เรียนวิชาเตรียมสหกิจและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561
    - ปฏิทินการศึกษาคลินิกปฏิบัติและสหกิจศึกษา นศ.ปี 6 ปีการศึกษา 2561
   - ตารางเรียน วิชาคลินิกปฏิบัติ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

 

 
   
   
   
     

KKU Web Mail


หลักสูตร TQF
  หลักสูตร สพ.บ.
ปีการศึกษา 255
8

มคอ 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ


เว็บไซต์เดิม

 

 

 


 งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2150, 0 4320 2404