ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                               
ข้อมูลพื้นฐาน
 


ความเป็นมาของภาควิชา
              ภาควิชาศัลยศาสตร์  เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2529  ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นักศึกษาจะต้องเรียนจนครบหน่วยกิจตามหลักสูตร ซึ่งจัดสอนโดยภาควิชาต่าง ๆ  เมื่อเรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา คือ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ..)
         
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542  ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็น ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์

 
 
 
 
 

สถานที่ตั้ง
          ภาควิชาตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 ของตึกอาคาร 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์   การติดต่อทางโทรศัพท์  โทร. ภายใน  2387  และ โทร./แฟกซ์  043-364490

 
     
  วัตถุประสงค์
ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์  มีภาระกิจหลักดังนี้
              
1.     การเรียนการสอนวิชาทางศัลยศาสตร์และทางวิทยาการสืบพันธุ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนของวิชาแกนและวิชาในสาขาสัตวแพทยศาสตร์
               
2.      การวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสัตวแพทยศาสตร์
               
3.      การบริการทางวิชาการ  ทั้งด้านการตอบปัญหาทางสัตวแพทย์  จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ   และเป็นวิทยากร
               
4.      ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คณะฯ  และมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 47066-69 ,Tel/Fax. 043- 364490
Department of surgery and  theriogenology  , Faculty of Veterinary medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand