ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                               
  หน่วยศัลยกรรม   หน่วยสูติกรรม
715 241 การบังคับสัตว์
(Animal Restraint)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 441 เธนุเวชวิทยาและวิทยาแอนโดรทางสัตวแพทย์ 
(Veterinary Gynaecology and Andrology) 
 
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน   

715 411 ศัลยศาสตร์ทั่วไปทางสัตวแพทย์
(Veterinary General Surgery)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 542 การผสมเทียมและเทคโนโลยีการ
สืบพันธุ์
(Artificial Insemination and Reproduction Technology) 
  
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
715 412 ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก
(Small Animal Surgery)
 
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 543 สูติศาสตร์ทางสัตวแพทย์
(Veterinary Obstetrics)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 413 ศัลยศาสตร์ออร์โธพีดิกส์ทางสัตวแพทย์
(Veterinary Orthopedic Surgery)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 551 การปฏิบัติคลินิกทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 1
(Clinical Practice in Theriogenology I)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 421 รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์
(Veterinary Radiology )
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
715 552 การปฏิบัติคลินิกทางวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 2
(Clinical Practice in Theriogenology II)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
715 431 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก
(Clinical Practice in Small Animal Surgery)  
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
715 553 การปฏิบัติคลินิกทางสูติศาสตร์ 1
(Clinical Practice in Obstetrics I)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 514 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่
(Large Animal Surgery)  
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 654 การปฏิบัติคลินิกทางสูติศาสตร์ 2
(Clinical Practice in Obstetrics II)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 532 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร์ 1
(Clinical Practice in Surgery I
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

715 655 การปฏิบัติคลินิกทางสูติศาสตร์ 3
(Clinical Practice in Obstetrics III)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
715 533 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร์ 2
(Clinical Practice in Surgery II
)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
   
715 534 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร์ 3
(Clinical Practice in Surgery III)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
   
715 635 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร์ 4
(Clinical Practice in Surgery IV)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน
   

715 636 การปฏิบัติคลินิกทางศัลยศาสตร์ 5
(Clinical Practice in Surgery V)
คำอธิบายรายวิชา /  ตารางสอน

   
     

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 47066-69 ,Tel/Fax. 043- 364490
Department of surgery and  theriogenology  , Faculty of Veterinary medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand