ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                               
ข้อมูลพื้นฐาน
 

บุคลากร

 
 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติงานในหน่วย

1

นายมงคล  โปร่งเจริญ

รศ. ระดับ 9

สพ..,F.R.V.C.S.(Sweden)

วิทยาการสืบพันธุ์

2

.. สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย

รศ ระดับ  9

สพ..(เกียรตินิยม) ,F.R.V.C.S.,Ph.D.(Sweden)

วิทยาการสืบพันธุ์

3

นายศักดิ์ศิริ   ศิริเสถียร

. ระดับ 7

สพ.บ., Ph.D.

วิทยาการสืบพันธุ์

4

นายพงษ์ธร สุวรรณธาดา

ผศ. ระดับ 8

สพ.บ., วท.ม.

วิทยาการสืบพันธุ์

5

นายชัยวัฒน์ จรัสแสง

ผศ. ระดับ 8

สพ.บ., วท.ม.

วิทยาการสืบพันธุ์

6

นายสราวุธ   ศรีงาม

ผศ. ระดับ 8

สพ.บ.; วท.ม.
(กายวิภาคศาสตร์)

วิทยาการสืบพันธุ์

7

นส.ปาณิสรา  คุณกิตติ       พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน สพ.บ., วท.ม. วิทยาการสืบพันธุ์

8

นายสุชาติ วัฒนชัย

ผศ. ระดับ 8

สพ.บ.; ปร.ด.(เทคโนโลยี
การศึกษา)

ศัลยศาสตร์

9

นายปรีณัน จิตะสมบัติ

รศ. ระดับ 9

สพ.บ. , วท.ม. (ศัลยศาสตร์
ทางสัตวแพทย์)

ศัลยศาสตร์

10

นายนฤพนธ์ คำพา

ผศ. ระดับ 8

สพ.บ.; Ph.D.

ศัลยศาสตร์

11

.ส.ณภัทร ทองสร้อย

ผศ. ระดับ 8

สพ.บ.

ศัลยศาสตร์

12

.ส.ดวงเดือน แก่นค้างพลู

ผศ. ระดับ 8

สพ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2)
,วท.ม.(ศัลยศาสตร์
ทางสัตวแพทย์)

ศัลยศาสตร์

13

.ส.สุปราณี   จิตรเพียร

ผศ.(พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน)

สพ.บ.(เกียรตินิยม)

ศัลยศาสตร์

14

นายสุวลักษณ์  ศรีสุภา

พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน

สพ.บ.,วท.ม.

ศัลยศาสตร์

15

นส.ธนิกุล  ศรีธัญรัตน์     

พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน

สพ.บ.,วท.ม.

ศัลยศาสตร์

16 นส.สุพรรณิกา  พุทธชาลี  พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน สพ.บ.,วท.ม. ศัลยศาสตร์
17 นส.ปองรัตน์  ใจศีล  พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน สพ.บ.(เกียรตินิยม) ศัลยศาสตร์
18 นายอดิศักดิ์  สังข์แก้ว .สัตวบาล วทบ., วทม.  
19 นายประยงค์  แสงศรีเรือง พ.วิทยาศาสตร์ ปวส.  
20 นางเกวลิน  สร้อยบับ .บริหารฯ ศศบ.  
21 นางบุญเสริม  สมบูรณ์ พ.พิมพ์ดีด ชั้น 1 ปวช.  
 
       

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 47066-69 ,Tel/Fax. 043- 364490
Department of surgery and  theriogenology  , Faculty of Veterinary medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand