แสดงอาจารย์สังกัดในแต่ละหน่วย

หน่วย 
อัตรากำลัง
อาจารย์
ผศ.
รศ.
รวม
จุลชีววิทยา
3
0
1
4
ปรสิตวิทยา
0
3
0
3
พยาธิวิทยา
2
2
2
6
รวม
5
5
3
13


แสดงบุคลากรสายสนับสนุน

ตำแหน่ง
จำนวน
รวม
นักเทคนิคการแพทย์
1
1
พนักงานวิทยาศาสตร์
2
2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
1
คนงาน
1
1
รวม
5
5


แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของอาจารย์ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

วุฒิการศึกษา
จำนวน (คน)
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
2
ปริญญาโท
10
ปริญญาเอก
1
รวม
13


แสดงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภาควิชาพยาธิชีววิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน (คน)
อาจารย์
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5
รองศาสตราจารย์
3
ศาสตราจารย์
0
รวม
13

แสดงจำนวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ และลาศึกษาต่อ

หน่วย
ปฏิบัติอยู่
ลาศึกษาต่อ
รวม
ในประเทศ
ต่างประเทศ
จุลชีววิทยา
3
0
1
4
ปรสิตวิทยา
2
0
1
3
พยาธิวิทยา
3
2
1
6
รวม
8
2
3
13

 


Home | History | Staff | Structure | Subjects | Media | Services | Activities | Research | Link

Toysrus Coupons
Toysrus Coupons