หัวหน้าภาควิชา
อ.ธนาคาร นะศรี 
หน่วยพยาธิวิทยา

ผศ.เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร (สพ.บ.)
ภายใน 043-364492
E-mail :ekkpat@kku.ac.th

   

รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ (สพ.บ., วท.ม.)
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 314 มือถือ 081-8734050
E-mail : Sutnop@kku.ac.th

   
ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา (สพ.บ., วท.ม., Ph.D.)
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 307 มือถือ 089-7154003
E-mail : Sirikach@kku.ac.th
   
อ.ธนาคาร นะศรี (สพ.บ., M.Sc.,Ph.D.)
ภายใน 043-364492, มือถือ 084-2034749 E-mail:Tanakarn@kku.ac.th
   
อ.นุสรา สุวรรณโชติ (สพ.บ., M.Sc.)
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 306 มือถือ 086-8524848
E-mail: nussuw@kku.ac.th
   

อ.สุพัตรา จิตติมณี (สพ.บ., Ph.D.)
ภายใน 043-364492
E-mail :

   
หน่วยจุลชีววิทยา
รศ.อารินี ชัชชวาลธีระ (สพ.บ.)
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 313 มือถือ 086-7890767
E-mail : arinee@kku.ac.th
   
ผศ.วราภรณ์ ศุกลพงศ์ (วท.บ., วท.ม. อายุรศาสตร์เขตร้อน)
ภายใน 043-364492 ,12493, 12499 ต่อ 308 มือถือ 084-5198700
E-mail: varaporn@kku.ac.th
   
อ.เรืองทอง กิจเจริญปัญญา (สพ.บ.) รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ภายใน 043-364492
E-mail :Ruang_ki@kku.ac.th
   
ผศ.จารุวรรณ คำพา (สพ.บ., M.Sc., Ph.D.)
ภายใน 043-364492
E-mail : jarpat@kku.ac.th
   
Patchara อ.พัชรา เผือกเทศ (สพ.บ., Ph.D.)
ภายใน 043-364492
E-mail :
   
หน่วยปรสิตวิทยา
ผศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช (สพ.บ., Ph.D.)
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 317มือถือ 081-3802549
E-mail:sombn_sa@kku.ac.th
   
ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา (สพ.บ., วท.ม.)
ภายใน 043-364492, 12493 ต่อ 310 มือถือ 081-7175028
E-mail: Asurasit@hotmail.com
asuras@kku.ac.th
   
Weerapol

ผศ.วีรพล ทวีนันท์ (สพ.บ., M.Sc., Ph.D.)
ภาควิชา 043-364492 Mobile: 083 664 3115

เบอร์โทรภายใน มข: 44955

Website
Email:University

   
สำนักงานภาควิชา
pittaya3 นายพิทยา ภาภิรมย์ (วท.บ. เทคนิคการแพทย์, วท.ม. ชีวเคมีทางการแพทย์)
นักเทคนิคการแพทย์ (เชี่ยวชาญ ระดับ 9) (ข้อมูลเพิ่มเติม...)
ปฏิบัติงานด้าน
1. งานสอน
1.1 714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์
1.2 714 331วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย
์2. งานห้องปฏิบัติการ
2.1 หน่วยพยาธิวิทยา
2.2 หน่วยจุลชีววิทยา
2.3 หน่วยปรสิตวิทยา
3. งานบริการวิชาการภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 305 มือถือ 081-7993713
E-mail :pittavet@yahoo.com and ppitta@kku.ac.th
   
นางสุธิดา จันทร์ลุน (คบ. เคมีเทคนิค, วท.ม. สัตวศาสตร์)
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ ระดับ 8)

ปฏิบัติงานด้าน
1. งานห้องปฏิบัติการ
1.1 หน่วยพยาธิวิทยา
1.2 หน่วยปรสิตวิทยา
2. งานบริการวิชาการ
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 305 มือถือ 081-3804843
E-mail :sutvir@kku.ac.th
   
prapan1 นายประพันธ์ แก่นจำปา
นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานด้าน
1. งานห้องปฏิบัติการ
1.1 หน่วยพยาธิวิทยา
1.2 หน่วยปรสิตวิทยา
2. งานบริการวิชาการ
โทรศัพท์ มือถือ 086-7208483
Email: prapanka@kku.ac.th
   
   
นางสมบัติ แสงพล (ศศ.บ. การจัดการ)
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 6

ปฏิบัติงานในหน้าที่
งานสำนักงานภาควิชางานสารบรรณภาควิชา
งานบริการและอำนวยความสะดวกงานการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 301 มือถือ 089-4190896
E-mail :somsae@kku.ac.th
   
นายเสริม อารีสนิท (ปวส. บัญชี)
พนักงานผลิตทดลอง (ลูกจ้างประจำ)
งานบริการและอำนวยความสะดวก
1. ด้านการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2. ด้านห้องปฏิบัติการทั้ง 3 หน่วย
3. ด้านบริการวิชาการ/ชันสูตร
ภายใน 043-364492, 12493, 12499 ต่อ 301มือถือ 086-2199665

 

Home | History | Staff | Structure | Subjects | Media | Services | Activities | Research | Link

Toysrus Coupons
Toysrus Coupons