หน่วยพยาธิวิทยา

714 413 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
714 311 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์
714 412 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์

 
หน่วยจุลชีววิทยา

714 343 วิทยาไวรัสทางสัตวแพทย์
714 341 วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเห็ดราทางสัตวแพทย์
714 342 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์

 
หน่วยปรสิตวิทยา

714 331 วิทยาหนอนพยาธิทางสัตวแพทย์
714 432 กีฎวิทยาและวิทยาสัตว์เซลล์เดียวทางสัตวแพทย

 
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
714 551 คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา 1
714 652 คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา 2
714 653 คลินิกปฏิบัติทางพยาธิวิทยา 3
 

 


Home | History | Staff | Structure | Subjects | Media | Services | Activities | Research | Link

Toysrus Coupons
Toysrus Coupons