เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  บุคลากร
หลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรี
 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  หลักสูตร & TQF
 - ปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. ปีการศึกษา 2557
ปริญญาตรี
  ปฏิทินการศึกษา
  ทุนการศึกษา ป.ตรี
  ตารางเรียนภาคต้น
  ตารางเรียนภาคปลาย
  วิชาคลินิคปฏิบัติ
    - ตารางเรียน
    - รายชื่อ
  สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาอาเซียน
  ฝึกงานนอกหลักสูตร
  โครงการพิเศษ
  วินัยนักศึกษา
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
บัณฑิตศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ทุนการศึกษา ป.บัณฑิต
  อาจารย์บัณฑิตศึกษา
  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สำนักทะเบียนฯ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักงานหอสมุด
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 ทุนการศึกษา
 

 > ระดับปริญญาตรี

 - แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเลิกร้างของบิดามารดา
 
- แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ผู้ปกครอง
 
- ใบสมัครทุน
 
- ประกาศทุน ก
 
- ประกาศทุน ข

 - ประกาศปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน มข. ระดับปริญญาตรี ประเภท ข ปี 2559

 

 

 
   
   
   
   
   
   
     

KKU Web Mail


หลักสูตร TQF
  หลักสูตร สพ.บ.
ปีการศึกษา 255
8

มคอ 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา 2557
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การขอทุนผลิตตำรา


พัฒนาอาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การขอทุนผลิตตำรา
การขอทุนการศึกษาต่อ
การขอทุนวิจัย และสร้างนวัตกรรม


สัตวแพทยสภา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์
การขอใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
แบบใบสมัคร
ขั้นตอนกานดำเนินการ


ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ


ปฏิทิน สุริยคติ - จันทรคติ

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 2560
 

 

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014