เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  บุคลากร
หลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรี
 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  หลักสูตร & TQF
 - ปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. ปีการศึกษา 2557
ปริญญาตรี
  ปฏิทินการศึกษา
  ทุนการศึกษา ป.ตรี
  ตารางเรียนภาคต้น
  ตารางเรียนภาคปลาย
  วิชาคลินิคปฏิบัติ
    - ตารางเรียน
    - รายชื่อ
  สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาอาเซียน
  ฝึกงานนอกหลักสูตร
  โครงการพิเศษ
  วินัยนักศึกษา
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
บัณฑิตศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ทุนการศึกษา ป.บัณฑิต
  อาจารย์บัณฑิตศึกษา
  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สำนักทะเบียนฯ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักงานหอสมุด
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


  บุคลากร
 
 
 

ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

jatgiw@kku.ac.th

   หน้าที่ :
   งานด้านวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน
   ห้องเรียน ห้องสมุด สหกิจศึกษา

 
 
 

 

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

suwuop@
kku.ac.th

   หน้าที่ :
   งานด้านกิจการนักศึกษา ได้แก่ วินัยนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา ศิษย์เก่า และ   
  
งานประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
 

 

นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา และกิจการนักศึกษา


laksar@kku.ac.th,
lukkana_talaluk@hotmail.com

   หน้าที่ :
  
งานหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล

 
 
 

 

นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา
หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

pansan@kku.ac.th

   หน้าที่ :
   งานทะเบียนและประเมินผล ระดับปริญญาตรี

 
 
 


นางสาวชนิดา ชาอินทร์

หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

chanidach@kku.ac.th, zz14_z@live.com

 

   หน้าที่ :
   งานบันฑิตศึกษา และสหกิจศึกษา

 
   
 
กรอบภารงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษา
ที่ให้บริการคณาจารย์ในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งเลขานุการภาควิชาเดิม) ที่ปฏิบัติงานในสังกัดงานบริการการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่คณาจารย์ มีรายละเอียดการให้บริการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 

 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภารกิจที่ให้บริการแก่คณาจารย์  
   

 


นางสมบัติ แสงพล

หัวหน้าภารกิจด้านบริหารหลักสูตร


1.งานที่เกี่ยวข้องกับภาคีสัตวแพทย์

2.ประสานงานกับสัตวแพทยสภาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ 

3.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษา

4.ขออนุมัติ จัดทำรายงาน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการของกรรมการสัตวแพทยสภา (ตัวแทนคณะ)

5.ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการศึกษา  ดูงานของนักศึกษาและอาจารย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

6.งานเลขานุการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

7.งานเลขานุการบริการวิชาการแก่สังคม (ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)

8.งานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ภาควิชาพยาธิฯ

9.งานธุรการห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์

10.งานสัมมนา (ภาควิชาพยาธิชีววิทยา)

11.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
   


นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์


1.
งานเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบ

2.งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนโครงการพิเศษ (สายผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์)

3.งานขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ พนักงานขับรถยนต์ และผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการเรียนการสอน (กรณีนำนักศึกษาไปศึกษา ดูงาน และฝึกงานนอกสถานที่)

4.งานประสานงานด้าน ห้องเรียน/ยานพาหนะ/การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน

5.งานด้านทำหนังสือ/ประสานงานทางโทรศัพท์ เพื่อขอสถานที่ฝึกงาน/ศึกษาดูงาน/ขอเยี่ยมชมสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

6.งานด้านการจัดโครงการฝึกภาคสนาม/โครงการสัมมนา/การขออนุมัติ/เบิกจ่ายเงิน งานวิจัยอาจารย์ (ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข)

7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
นางเกวลิน  สร้อยบับ

หัวหน้าภารกิจด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

1.การขอความอนุเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ตัวอย่าง สัตว์ทดลอง สถานที่ บุคลากร ฯลฯต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การขอความอนุเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี)

2.การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินเดินทางไปราชการ ในการรับ-ส่ง สิ่งของที่ได้รับอนุเคราะห์ (ระดับปริญญาตรี)

3.การทำหนังสือตอบขอบคุณ ในเรื่องที่ได้รับความอนุเคราะห์

4.การเบิกจ่าย/ประสานงาน เพื่อแก้ไขเอกสารทุน มข. ให้อาจารย์ภาคศัลย์ 2 คน/ดำเนินการ

5.เบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้อาจารย์ภาคศัลย์ 2 คน
 

 

 
   


นางสาวณฐาภพ เสชัง

หัวหน้าภารกิจด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 


 
 
       

KKU Web Mail


หลักสูตร TQF
  หลักสูตร สพ.บ.
ปีการศึกษา 255
8

มคอ 3

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา 2557
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การขอทุนผลิตตำรา


พัฒนาอาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การขอทุนผลิตตำรา
การขอทุนการศึกษาต่อ
การขอทุนวิจัย และสร้างนวัตกรรม


สัตวแพทยสภา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์
การขอใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
แบบใบสมัคร
ขั้นตอนกานดำเนินการ


ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ


ปฏิทิน สุริยคติ - จันทรคติ

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 2560
 

 

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014