เมนูหลัก
  หน้าแรก
  แผนภูมิการบริหารงาน กองบริหารงานคณะ
  สหกิจศึกษา
 Other link
  Facebook
   
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook
   
สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  สำนักทะเบียนฯ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักงานหอสมุด
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 

 

 
 

> ข่าวประชาสัมพันธ์
   >
ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งคะแนน
   >
แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
   >
ข้อตกลงเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมินฯ 2560

   >คู่มือเกณฑณ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2559
   >
การจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
- ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4"
- แบบฟอร์มใบสมัครและนำส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

- ตัวอย่างการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษปี60

- อัตราการเบิกค่าสอนโครงการพิเศษ

> ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   - การใช้ใบรับรองแพทย์
   -
การเทียบโอนรายวิชา
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
   -
การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์2
   -
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
   -
การสอบประจำภาคของนักศึกษา
   -
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
   -
เกณฑ์มาตราฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   -
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
   -
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
   -
แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ฯ
   -
ประกาศการแต่งกายนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   -
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
   -
ประกาศหลักเกณฑ์ทุนขาดแคลน
   -
ประกาศให้นับรายวิชาภาษาจีนฯ
   -
ระเบียบการบริการสุขภาพแก่ นักศึกษา
   -
ระเบียบว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 2559
   -
ระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
   -
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูณาการของนักศึกษา
   -
หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา

 

  
KKU Web Mail

มคอ & TQF

  หลักสูตร สพ.บ.
ปีการศึกษา 255
8

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จรรยาบรรณวิชาชีพ

มาตรฐานวิชาชีพ

ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ

หมายเลขติดต่อภายใน 
นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์  โทร 45599   
นางเกวลิน สร้อยบับ             โทร 45598 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์         โทร 44914
นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์          โทร 44914   
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา       โทร 44914
นางสมบัติ แสงพล               โทร 44914
เบอร์ภายนอก โทร 043-202-150

เว็บไซต์เดิม

 

 


 งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4320 2150, 0 4320 2404