เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทยศาสตร์
  บุคลากร
หลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรี
 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  หลักสูตร & TQF
 - ปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ. ปีการศึกษา 2557
ปริญญาตรี
  ปฏิทินการศึกษา
  ทุนการศึกษา ป.ตรี
  ตารางเรียนภาคต้น
  ตารางเรียนภาคปลาย
  วิชาคลินิคปฏิบัติ
    - ตารางเรียน
    - รายชื่อ
  สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาอาเซียน
  ฝึกงานนอกหลักสูตร
  โครงการพิเศษ
  วินัยนักศึกษา
  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ
บัณฑิตศึกษา
  ปฏิทินการศึกษา
  ทุนการศึกษา ป.บัณฑิต
  อาจารย์บัณฑิตศึกษา
  นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
  ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  Facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์
  Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  Facebook สโมสรนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สำนักทะเบียนฯ
  กองกิจการนักศึกษา
  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  สำนักงานหอสมุด
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สัตวแพทยสภา
  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ


 Education service,Faculty of Veterinary Medicine,KKU
 

 
>>
แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา<<

>ข้อตกลงเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมินฯ 2560
>คู่มือเกณฑณ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 ปรับปรุง พ.ศ. 2559

>การจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

>
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
-
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา The 8th University Scholars leadership
     Symposium

> ข่าวการรับสมัคร
    
- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนักศึกษาสมัครรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
      ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560(งวดที่ 1)

 
  - หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Student Exchange
      Scholarship)

   
- การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (Student Exchange
      Scholarship) ประจำปีงบประมาณ 2560

> ข่าวนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   - การใช้ใบรับรองแพทย์
   - การเทียบโอนรายวิชา
   - การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
   - การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์2
   - การศึกษาขั้นปริญญาตรี
   - การสอบประจำภาคของนักศึกษา
   - เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
   - เกณฑ์มาตราฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
   - ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
   - ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
   - แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ฯ
   - ประกาศการแต่งกายนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   - ประกาศหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
   - ประกาศหลักเกณฑ์ทุนขาดแคลน
   - ประกาศให้นับรายวิชาภาษาจีนฯ
   - ระเบียบการบริการสุขภาพแก่ นักศึกษา
   - ระเบียบว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา 2559
   - ระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ
   - หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูณาการของนักศึกษา
   - หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา

> ข่าวระดับบัณฑิตศึกษา
     -
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

     - ประกาศคณะฯ(12/2559) เรื่อง"เพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

> ข่าวคณาจารย์

 

> ข่าวศิษย์เก่า
    
 
- รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางสัตวแพทย์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560

 

 
   
   
   
   
   
   
     

KKU Web Mail


หลักสูตร TQF
  หลักสูตร สพ.บ.
ปีการศึกษา 255
8

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา 2557
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การขอทุนผลิตตำรา


พัฒนาอาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การขอทุนผลิตตำรา
การขอทุนการศึกษาต่อ
การขอทุนวิจัย และสร้างนวัตกรรม


สัตวแพทยสภา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2554
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์
การขอใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
แบบใบสมัคร
ขั้นตอนกานดำเนินการ


ศูนประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการสมัครสอบ และการสอบใบประกอบวิชาชีพ


ปฏิทิน สุริยคติ - จันทรคติ

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 2560
 

 

 

 


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014