ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์งานบริหารและธุรการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                                    

 

 

 งานบริหารและธุรการ ประกอบไปด้วย 3 หน่วยคือ
 >หน่วยสารบรรณ
          ดำเนินการทางด้านสารบรรณ ธุรการ การรับ ส่งและจัดเวียนหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน การจัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร การติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

 >หน่วยการเจ้าหน้าที่
            ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
 ทุกสายงาน รวมทั้งลูกจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุ  และแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่งการพิจารณาความดี ความชอบ การโอนย้าย การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การรักษาวินัย
 สวัสดิการและการออกจากราชการ

 >หน่วยอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
            ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ดูแลบำรุงรักษา ตกแต่งอาคาร ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดทั้งควบคุม และสั่งการการใช้ยานพาหนะต่าง ๆ

 >หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
            ลักษณะงานที่รับผิดชอบในด้านการบริการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักศึกษา และกิจกรรมที่คณะฯ จัด ซึ่งให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทุกชนิด ทั้งในและนอกสถานที่

 

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150  แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :aucoun@kku.ac.th@kku.ac.th