ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  กำหนดการปฏิบัติราชการประเมินผลข้าราชการ รอบที่ 1/2561
  กำหนดการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 ::ข่าวจากหน่วยการเจ้าหน้าที่
:: ข่าวสำหรับบุคลากร
-
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยเริ่มใช้ในการ
 
 ประเมินรอบที่ 1/2557

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
 รอบที่ 1/2558 (1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557) เป็นต้นไป

- การสืบค้นคำสั่งบน Web site คณะสัตวแพทยศาสตร์
- การสืบค้นประกาศบน
Web site คณะสัตวแพทยศาสตร์


:: ข่าวรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
  สังกัดคระสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559)


 

:: เอกสารประกอบ การบรรยาย 29 เมษายน 2556
   >> เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์ (.pdf)
   >> เอกสารประกอบ การบรรยายเทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์(.ppt)
 
:: เอกสารประกอบ การบรรยาย 13 สิงหาคม 2557
>> เอกสารประกอบ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (.ppt)

:: เอกสารประกอบ การบรรยาย 28 กันยายน 2558
>> เอกสารประกอบ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (.pdf)

: เอกสารประกอบ การบรรยาย 4 กุมภาพันธ์ 2559
>> เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การประเมินตาม ประกาศ ก.บ.ม.7/2558 (.pdf)

: แบบฟอร์ม สัญญาจ้าง ข้อกำหนดการจ้าง บุคลากรเปลี่ยนสถานภาพ
>> สัญญาจ้าง ผู้บริหาร
>> ข้อกำหนดการจ้าง ผู้บริหาร
>> สัญญาจ้าง วิชาการ-สนับสนุน
>> ข้อกำหนดการจ้าง วิชาการ
>> ข้อกำหนดการจ้าง สนับสนุน

>> สัญญาค้ำประกัน (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่
นับจาก 31 มกราคม 2551


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : Vetkkuperson@hotmail.com