งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Research and Education service, Faculty of Veterinary Medicine, KKU


   ประกันคุณภาพ : หลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
    ป.ตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2555 มคอ 2 มคอ 3 มคอ5 ทวนสอบ KPI

 เว็บเดิม หลักสูตร & TQF

    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2558 มคอ 2 มคอ 3 มคอ.5 ทวนสอบ    
    ป.บัณฑิต สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง 2560 มคอ 2 มคอ 3 มคอ5 ทวนสอบ    
    ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2560 (ปกติ, นานาชาติ ,โครงการพิเศษ) มคอ 2 Thai, Inter มคอ 3 มคอ5 ทวนสอบ    
    สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข 2560 มคอ 2 มคอ 3 มคอ5      
    ป.เอก สาขาวิชาวิทยาการสัตวแพทย์ 2560 (ปกติ, นานาชาติ ,โครงการพิเศษ) มคอ 2 Thai, Inter มคอ 3 มคอ5 ทวนสอบ    
                 
    แบบฟอร์มการจัดทำ  
                   มคอ3, มคอ4, มคอ5, มคอ6, มคอ7            การทวนสอบรายวิชา          ปฏิทินการจัดทำ TQF
                 
   
  การปรับปรุงหลักสูตร
 
  ป.ตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2558   สภามหาวิทยาลัย สัตวแพทยสภา  
    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย สัตวแพทยสภา  
  ป.บัณฑิต สัตว์เลี้ยง 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย    
    ปศุสัตว์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย ปิดหลักสูตร  
    ปศุสัตว์ นานาชาติ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย ปิดหลักสูตร  
  ป.โท วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย    
    วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย ปิดหลักสูตร  
    สัตวแพทยสาธารณสุข 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย    
    วิทยาการสัตวแพทย์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย    
    วิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย    
  ป.เอก วิทยาการสัตวแพทย์ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย    
    วิทยาการสัตวแพทย์ นานาชาติ 2555 กรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัย    
             
             
       
 

มคอ 1......มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ (ร่าง)

หลักสูตรที่ผ่านมา  
หลักสูตรที่ปิดไปแล้ว
 

ระเบียบ&เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- สกอ. แนวปฏิบัติ หลักสุตร
- มข. แนวปฏิบัติ หลักสูตร

   
 

Link

   
 

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร TQF มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
 

การจัดทำหลักสูตร TQF มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สกอ.

   
 

ระบบจัดเก็บ มคอ. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
       


ที่อยู่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002;
งานบริการการศึกษา: Tel: 043 342 693 Fax: 043 342 693 เบอร์ภายใน: 47014