<< HOME                                                                 

   
 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
 


 
นางวีณา รองเมือง
 หัวหน้างานบริหารและธุรการ
 

ภารกิจด้านสารบรรณ ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที ภารกิจด้านอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ นางสาวนิตยาแก้วก่า
ตำแหน่ง : หัวหน้าภารกิจด้านสารบรรณชื่อ
นางวีณา รองเมือง
 
ตำแหน่ง :  หัวหน้าภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่


ชื่อ นายพงศ์พันธุ์ พงศ์สะพัง
 
ตำแหน่ง :
หัวหน้าารกิจด้านอาคาร สถานที่และยานพาหนะ   

ชื่อ นายเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ นาปริศนา ิชาธรรม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ

 

ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ดอนแปว
 
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
        ชำนาญงาน

ชื่อ นายสุทธิกมล วิชาธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิคชำนาญงาน

ชื่อ นายยรรยง วังปรีชา
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ นายสัญจิตร  ศรีหนองหว้า
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

 ชื่อ
นา
งสาวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ
 
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป


ชื่อ นายอัมพร ไกรษรศรี
ตำแหน่ง :พนักงานช่าง

ชื่อ นายพงษ์ชัย หมื่นน้อย
ตำแหน่ง : ช่างศิลป์
 


 

ชื่อ นายเดชา สมบูรณ์       
ตำแหน่ง : พขร. (ลจ.ประจำ)

 

 

ชื่อ นายเทพกร สาสีทา      
 
ตำแหน่ง : พขร. (ลจ.ของมหาวิทยาลัย)

ชื่อ นส.สุคน์ ซาซุม            
ตำแหน่ง : คนงาน (ลจ.ของมหาวิทยาลัย)

 

ชื่อ นางจันดา ซาซุม           
ตำแหน่ง :
คนงาน (ลจ.ของมหาวิทยาลัย)

ชื่อ นางสำราญ นามสีฐาน    
ตำแหน่ง :
คนงาน (ลจ.ของมหาวิทยาลัย)

ชื่อ นางวรรณลดา จันที      
ตำแหน่ง :
คนงาน (ลจ.ของมหาวิทยาลัย)

ชื่อ นางราตรี ไชยเดช         
ตำแหน่ง : คนงาน (ลจ.ของมหาวิทยาลัย)

       
 
   
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร
. 2499, 1394-7 ต่อ 0, 120-1 สายตรง 0 4320 2404 โทรสาร 0 4320 2404 ต่อ 150  แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :aucoun@kku.ac.th@kku.ac.th