โรคต่างๆในสุนัข

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หัดสุนัข
โรคลำใส้อักเสบ
โรคปอดบวม
โรคเรื้อนในสุนัข