เมนูหลัก Main

ຫນ້າຫຼັກ  

 

  ประวัติ  History   ປະຫວັດ

 

 

 

  บุคลากร    staff     ພະນັກງານ

 

 

  E/font>วลาทำการ     OPENING HOURS                ເປີດ       

 

  บริการ   service   ບໍລິການ

 

  หนังสือใหมE/font>     new book     ປື້ມໃຫມ່

 

  การเชื่อมโยงเว็ป    links Web Vet      ຕິດຕໍ່ ພົວພັນ

     

 

 

 

  ประวัติ :History :

วิสัยทัศน์   
 
จัดหา บริการและสนับสนุนงานวิชาการด้านศูนย์กลางสุขภาพสัตว์ภาคอีสาน

Vision

KKUVM will keep the position of the best veterinary medical library in Northeastern Thailand.

 

        
ภารกิจ      
 
สนับสนุนภารกิจหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์  ด้วยการจัดหา จัดเก็บ และจัดให้บริการ
 
ทรัพยากรสารสนเทศสาขาสัตวแพทยศาสตร์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Mission

KKUVM is responsible for bringing users and information together to enhance teaching, learning and research within the KKU Faculty of Veterinary Medicine. Thus, KKUVM seeks for qualified resources, organizes and distributes them systematically to its users.

 

 

  ประวัติห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร : History : 歷史

  สถานที่ตั้ง   ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตั้งอยู่ที่ชั้น  1  อาคาร  1 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   
ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40002

 

Map

KKUVM address is 123 Mitraparp Highway, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University,

Khon Kaen 40002, Thailand.

Telephone number: 66 43 202404

 

   ความเป็นมา  :  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดตั้งขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2529  เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ 
   
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนายสัตวแพทย์  และเป็นแหล่งการวิจัยทางด้านโรคสัตว์  การบริการรักษาสัตว์  วินิจฉัยโรคสัตว์   
   
และเป็นแหล่ง ค้นคว้าเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้นห้องสมุดจึงถูกจัดตั้ง ขึ้นโดยได้รับเงินงบ
   
ประมาณจากสำนักวิทยบริการและเงินงบประมาณของคณะสัตวแพทยศาสตร์

Location and Collection

KKUVM was first established in 1986. It has expanded to 1 floors.
The number of books has grown to 8,000 items, the journal titles have accumulated the number of 30, with the several hundred other items, such as audio-visual materials, electronic media and online databases.

 

 

 

 

 


The Faculty of Veterinary Medicine library

兽医学院孔敬大学

                                            ຫໍສະຫມຸດຄະນະສັດຕະວະແພດ