ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 พฤษภาคม 27-31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศเชิงทะเล 5942276bdc308-สัตวป่า60.docx 5942276bdc95d-150560.rar
2560 พฤษภาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 5942272ce8ece-อบรมคอมพ์.docx 5942272ce94cb-140560.rar
2560 พฤษภาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนานักวิจัย 594226feb9d71-พัฒนานักวิจัย.docx 594226feba3d5-130560.rar
2560 พฤษภาคม 18-21 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 594226cfa3610-ผศ. จารุวรรณ ไปเกาหลี.docx 594226cfa3c4f-120560.rar
2560 พฤษภาคม 16 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรด้านโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง 5942269cc1a65-อ.ปอนด์เป็นวิทยากร.docx 5942269cc20c8-110560.rar
2560 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ 594226603398c-อาจารย์ใหม่.docx 5942266033fbf-100560.rar
2560 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐเมริกา 594226333d7e1-ต้อนรับ Alex.docx 594226333de48-090560.rar
2560 พฤษภาคม 13-14 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการสัตวแพทย์อาสาทำดี “ทำหมันแมวและสุนัขบนเกาะช้าง จังหวัดระนอง” 59422602cbe5f-ทำหมันเกาะช้าง.docx 59422602cc4a4-080560.rar
2560 พฤษภาคม 10-15 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปเป็นกรรมการตัดสินกีฬาขีม้า ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 594225d0750ca-อ.ประวิทย์เนเธอร์แลนด์.docx 594225d075720-070560.rar
2560 พฤษภาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร 5942259ba0dea-สัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร 60.docx 5942259ba1455-060560.rar
2560 พฤษภาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 31 ปี ของการสถาปนา 594225679ebd3-งานสถาปนาคณะฯ 31 ปี.docx 594225679f547-050560_2.rar
2560 พฤษภาคม 9 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมและผู้แทนสหกรณ์โคนม 5942253067bf1-ออ๋อยเป็นวิทยากร.docx 5942253068271-050560_1.rar
2560 พฤษภาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชาพิจารณ์ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรสายผู้สอน 594224f9ae32d-ปรชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมิน.docx 594224f9ae9b2-040560.rar
2560 มกราคม-เมษายน 16-13 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ School of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Science, Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น 594224b1791b7-RGU.docx 594224b179842-030560.rar
2560 พฤษภาคม 4-7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2560 5942244777827-สัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์60.docx 5942244777ee7-020560.rar
2560 พฤษภาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ 5942241198e3b-VDL news.docx 59422411994cb-010560.rar
2560 เมษายน 28 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 59420b543da2d-ปล่อยปลา.docx 59420b543e08c-280460.rar
2560 เมษายน 28-29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในการตรวจติดตามการผลิตไก่เพื่อการส่งออก 59420b102ddc5-อบรมไก่.docx 59420b102e769-270460.rar
2560 เมษายน 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 59420ad4e0515-ปัญหาพิเศษปี 60.docx 59420ad4e0b5b-260460.rar
2560 เมษายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมสรุปโครงการการฝึกภาคสนามร่วม ประจำปีการศึกษา 2559 59420a9ab127a-commed summary.docx 59420a9ab18ba-250460.rar
2560 เมษายน 24 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร 59420a6a23265-ออ๋อยเป็นวิทยากร.docx 59420a6a2382f-240460.rar
2560 เมษายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 59420a386658e-grad report 2016.docx 59420a3866bca-230460.rar
2560 เมษายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับบริษัทเวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 594209fa12c93-เวทโปรดักส์ .docx 594209fa13300-210460.rar
2560 เมษายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2559 594209bd43da5-อำลาฟ้าหม่นรุ่นที่ 25.docx 594209bd44402-200460.rar
2560 เมษายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 25 5942097593aee-ปัจฉิม 60.docx 5942097594198-190460.rar