คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 234 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3ba95c7fc6-234-ความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 233 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3b89acee63-233-ความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 232 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3b3a5302ef-232-ความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 231 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3b17a4b18c-231-ประเมินความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 230 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3a05724f22-230-ความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 229 30 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa397a5aa874-229-กก.คัดเลือก พนักงานห้องผ่าตัด.pdf
หนังสือเวียนภายใน 228 30 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบ้ติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa395294bb75-228-กก.คัดเลือก คนงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 227 29 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa26dc213fa0-227-โครงการพิเศษ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 226 29 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการตรวจนับและเก็บรักษาเงินโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5fa2691b96283-226-ตรวจนับ เก็บรักษาเงิน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 225 29 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa266ac76374-225-นักศึกษา นอกเวลา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 224 29 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พ.ย. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa2580311cea-224-อาจารย์ นอกเวลา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 223 29 ตุลาคม 2563 ให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa1132532346-223-ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 222 28 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวปริยากร เหล่าพิเดช หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa10c78310c7-222-ปริยากร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 56 28 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ (ทุน 30 ปี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fa100e9337a3-56-รายชื่อผู้ได้รับทุน 30 ปี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 221 28 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวภัชญา ทัศคร (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f9a2019f3b28-221 - เพิ่มเติม ผศ.สุปราณี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 55 22 ตุลาคม 2563 รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอการจัดตั้งกลุ่มวิจัยใหม่ จากกองทุนวิจัยคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f9918ea701d7-55-รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 219 27 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f98d0832ffa9-219-จัดการความรู้.pdf
หนังสือเวียนภายใน 217 21 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวภัชญา ทัศคร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f98cb7a615f8-217-นางสาวภัชญา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 218 22 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณเงินวิจัยจากเงินรายได้คณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5f966e447b977-218-กลั่นกรองเงินวิจัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 216 21 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการ "มุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f964b41bb64f-216-มุทิตาสถาบัน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 215 21 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5f963ffb14513-215-ด้านจรรยาบรรณ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 214 21 ตุลาคม 2563 ให้ นางปรียาภรณ์ สุระชน ไปปฏิบัติงานด้านธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f9637566d827-214-นางปรียาภรณ์ ปฏิบัติงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 213 20 ตุลาคม 2563 แต่งตัั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายวณาชิณญ์ อัศศวานันท์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f96304aaf9c4-213-นายวณาชิณญ์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 212 20 ตุลาคม 2563 แต่งตุั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวบุปผชาติ ตระการจันทร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f962d6dd53ed-212-นางสาวบุปผชาติ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 211 20 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติของ นายศราวุธ นามพุทธา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f96288e4e3e7-211-นายศราวุธ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186 11 กันยายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 710 491 สัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทย์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f8ff8041976e-186-อาจารย์ที่ปรึกษารายวืชา 710 491.pdf
หนังสือเวียนภายใน 210 19 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f8ff291d122f-210-รักษาการแทน ผอ. (2 เดือน).pdf
หนังสือเวียนภายใน 209 19 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม และคณะกรรมการชุมนุมต่าง ๆ ในสังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5f8fe4cc52e8e-209-อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 208 19 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f8fd32fb9e71-208-เพิ่มเติม ฝ่ายโสต.pdf
หนังสือเวียนภายใน 54 8 ตุลาคม 2563 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดตั้งกลุ่มวิจัย หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f865807cd84d-54-จัดตั้งกองทุนวิจัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 205 8 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f8416305ef57-205-ประเมินผลการสอน ผศ.สาธร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 207 9 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5f840bdc8b38e-207-บัณฑิตศึกษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 206 9 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f8400df8e6f3-206-บริหารความเสี่ยง.pdf
หนังสือเวียนภายใน 204 5 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุนศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในหลักสูตรคณะ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ (ทุน 30 ปี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f83f2f29e4ba-204-กก.คัดเลือกผู้ขอรับทุนฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 203 5 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติงานและกำกับดูแลโครงการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f83d20243a99-203-นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 202 5 ตุลาคม 2563 ให้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ "BIG DATA" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7d3afa4637b-202-BIG DATA.pdf
หนังสือเวียนภายใน 201 5 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะทำงานวารสารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7d3755908a0-201-เพิ่ม ผศ.คณิต เป็น คณะทำงานวารสาร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200 5 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7d3447c88bf-200-รายงานผลสัมฤทธิ์วิชาการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195 28 กันยายน 2563 ให้บุคลากรไปปฏิบัติงานห้องสมุดคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a9aae8547a-195 195.pdf
หนังสือเวียนภายใน 194 28 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a991c19309-194 194.pdf
หนังสือเวียนภายใน 192 25 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a910434c39-192 192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193 28 กันยายน 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a8d5f1e0a7-193 193 193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199 29 กันยายน 2563 เปลี่ยนแปลงชื่อภารกิจและแต่งตัวหัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา สังกัดกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a860a28ed8-199 199.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198 28 กันยายน 2563 ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a825774621-198 198.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197 28 กันยายน 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a807e21ca3-197 197.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196 28 กันยายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f7a7c8ccca78-196 196 196.pdf
หนังสือเวียนภายใน 53 30 กันยายน 2563 รับสมัครผู้ขอรับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ (ทุน 30 ปี) หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f7a74911203f-53 53 53.pdf
หนังสือเวียนภายใน 52 24 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานห้องยา หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5f6d9c5324a36-52-ผ่านข้อเขียน พนักงานห้องยา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190 21 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงิน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f69b83708cdd-190-อนุมัติยกเลิกใบเสร็จ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 189 21 กันยายน 2563 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5f69b60a8d6c5-189-รักษาการแทน ผอ..pdf