คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 279 9 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Mr. I Putu Gede Yudhi Arjentinia หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fd7144f1c1dc-279-I Putu.pdf
หนังสือเวียนภายใน 278 9 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ Miss Bamphen Keomoungkhoun หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fd7109a4dd52-278-Bamphen.pdf
หนังสือเวียนภายใน 277 9 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผศ. ของ อ.น.สพ.ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fd70bce3cd40-277-อ.ไพโรจน์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 276 7 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Chanthala Laxaphakdy หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fd708b46c8da-276-Chanthala.pdf
หนังสือเวียนภายใน 275 4 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและชีวอนามัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5fd0884e46683-275-ชีวอนามัย.pdf
หนังสือเวียนภายใน 272 4 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fd07c3c78a8e-272-นวัตกรรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 271 3 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fd06ff887318-271-EdPEx.pdf
หนังสือเวียนภายใน 274 4 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จันทร์ทองศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fcde0c324cfb-274-อัครพล.pdf
หนังสือเวียนภายใน 273 4 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Xayngeun Phengvongsone หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fcdccf1776f1-273-Mr.Xay.pdf
หนังสือเวียนภายใน 62 2 ธันวาคม 2563 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 "ทุนการศึกษาสานฝันสัตวแพทย์ของบริษัท Vetz Petz จำกัด" หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fd81bbd2cb88-62-นักศึกษาได้รับทุน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 61 27 พฤศจิกายน 2563 รายชื่อการแบ่งกลุ่มสีของบุคลากรในการแข่งขันกีฬาสีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fc9a53aa1cf9-61-แบ่งกลุ่มกีฬาสี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 58 18 พฤศจิกายน 2563 รายชื่อสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fc9a0c422277-58-สถานประกอบการ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 270 2 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Mr.Boualy Saphangtong หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc9978d3db4c-270-Boualy.pdf
หนังสือเวียนภายใน 269 1 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งให้อาจารย์ปฏิบัติงานและกำกับดูแลการจัดโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc8978f9cc68-269-เพิ่ม ผศ.วีรพล.pdf
หนังสือเวียนภายใน 268 27 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc893f589ed3-268-โครงการพิเศษ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 267 27 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายพงศธร ธัชประมุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc88e4cf3db5-267-พงศธร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 266 27 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc757b9873d9-266-นักศึกษาเข้าเวร ธ.ค.63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 265 27 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งอาจารย์ สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc7524b9ed0d-265-เข้าเวร รพ. อาจารย์ฯ ธ.ค.63.pdf
หนังสือเวียนภายใน 264 26 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบ 35 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc0a783b89e3-264-จัดทำหนังสือ 35 ปี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 263 26 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรี ชื่นชมยินดีและขอบคุณ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fc0a3a9a10f4-263-จัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 60 25 พฤศจิกายน 2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fc09b9e59b0f-60-ขายทอดตลาด.pdf
หนังสือเวียนภายใน 59 24 พฤศจิกายน 2563 หลักเกณฑ์และแนวทางการให้รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fbe06c7b1c0d-59-หลักเกณฑ์ให้รางวัลดีเด่น.pdf
หนังสือเวียนภายใน 262 23 พฤศจิกายน 2563 แต่่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายปฐวี นิ่มสกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fbc75d1687c0-262-ปฐวี.pdf
หนังสือเวียนภายใน 57 12 พฤศจิกายน 2563 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการศึกษาในระบบปกติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 5fb473c4ae7bb-57-หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 260 16 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสาร "สัตววิทยรักษ์สาร" หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb384c481243-260-จัดทำวารสาร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 259 16 พฤศจิกายน 2563 ให้อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานและกำกับดูแลการจัดโครงการ "บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน" ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb37f7209cc7-259.pdf
หนังสือเวียนภายใน 258 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb37b31f390a-258 258.pdf
หนังสือเวียนภายใน 257 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb37815b291d-257 257.pdf
หนังสือเวียนภายใน 256 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb3745eba6a9-256 256.pdf
หนังสือเวียนภายใน 255 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนสายผู้สอน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb1f9f5c689c-255-ปรับปรุงเกณฑ์สายผู้สอน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 254 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb1f7ed5e4fd-254-คัดเลือกดีเด่น.pdf
หนังสือเวียนภายใน 253 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb1f45b5e126-253-ผู้บริหารพบบุคลากร.pdf
หนังสือเวียนภายใน 252 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb1d94cc06aa-252-ประเมินความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 251 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fb1d4c54ddef-251-ประเมินความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 250 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fae4bf9f401c-250 250.pdf
หนังสือเวียนภายใน 249 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fae49a136a7b-249 249.pdf
หนังสือเวียนภายใน 248 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าที่วิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fae41b61160e-248 248.pdf
หนังสือเวียนภายใน 247 11 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นางนุสรา สุวรรณโชติ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fae3d1de8d46-247 247.pdf
หนังสือเวียนภายใน 246 10 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5faca28f73565-246-รับเรืองร้องเรียน.pdf
หนังสือเวียนภายใน 245 10 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fac9eee4a1dc-245-กก.บริหาร รพ.สัตว์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 244 10 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความปริทัศน์รายวิชา 710 491 สัมมนาการวิจัยทางสัตวแพทย์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fab9a313819c-244-ปริทัศน์รายวิชา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 243 6 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fab90410b3db-243-ค่าบริการตรวจรักษา.pdf
หนังสือเวียนภายใน 242 6 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa9f1c0cac90-242-เภสัชกรรม.pdf
หนังสือเวียนภายใน 241 6 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa9e7f28550d-241-ประเมินผลฯ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 240 4 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบปลายภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa4eda7baaf2-240-จัดสอบปลายภาคต้น.pdf
หนังสือเวียนภายใน 239 4 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางกนกวรรณ บุตรโยธี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa4ea511412b-239-กนกวรรณ.pdf
หนังสือเวียนภายใน 238 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพือสังคม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 5fa4c432efab3-238-ศิลปวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์.pdf
หนังสือเวียนภายใน 237 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3c0db91999-237-ความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 236 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3bf754c270-236-ความก้าวหน้า.pdf
หนังสือเวียนภายใน 235 2 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 5fa3bcb74d14f-235-ความก้าวหน้า.pdf