คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
กลุ่ม เลขที่ ลงวันที่ พ.ศ. เรื่อง ออกจากหน่วยงาน ประเภทหนังสือ แฟ้มเอกสาร  
หนังสือเวียนภายใน 201/2553 16 พฤศจิกายน 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการจัดทำหนังสือธรรมะสำหรับสัตวแพทย์ ครบรอบวันสถาปนา 25 ปี เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae1aa144ce-1611255310413.pdf
หนังสือเวียนภายใน 037/2553 12 พฤศจิกายน 2553 2553 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ ฉบับที่ 34/2553 ในเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ae18191bb8-1511255313180.pdf
หนังสือเวียนภายใน 200/2553 12 พฤศจิกายน 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2553 เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae15e900a8-1511255313144.pdf
หนังสือเวียนภายใน 199/2553 11 พฤศจิกายน 2553 2553 แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพือสังคม เพิ่มเติม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae13c8afd7-1211255393852.pdf
หนังสือเวียนภายใน 036/2553 10 พฤศจิกายน 2553 2553 แต่งตั้งสถานฝึกหัดนักศึกษาสัตวแพทย์ โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ae11410cf4-1011255311352.pdf
หนังสือเวียนภายใน 198/2553 8 พฤศจิกายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae0e5bd936-811255315345.pdf
หนังสือเวียนภายใน 196/2553 2 พฤศจิกายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำทำเนียบบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae0c87b2b7-211255310292.pdf
หนังสือเวียนภายใน 197/2553 2 พฤศจิกายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546ae0a68dd8c-211255310282.pdf
หนังสือเวียนภายใน 195/2553 28 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนวรัตน์ ผอบงา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae08113acb-2910255393806.pdf
หนังสือเวียนภายใน 194/2553 28 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae0542d48d-2910255393520.pdf
หนังสือเวียนภายใน 193/2553 28 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงานหรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พ.ย. 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ae029367ce-2910255392935.pdf
หนังสือเวียนภายใน 188/2553 27 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนัทธ์หทัย วนาเฉลิม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adf6f8dbdc-2710255316453.pdf
หนังสือเวียนภายใน 189/2553 27 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งผู้ควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adf4c95222-2710255316413.pdf
หนังสือเวียนภายใน 190/2553 27 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายเดชา สิทธิกล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adf24509d4-2710255316371.pdf
หนังสือเวียนภายใน 191/2553 27 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและวิจัยสถาบันประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546adef304dde-2710255316351.pdf
หนังสือเวียนภายใน 192/2553 27 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเงิ นรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมีวาระ 546adecb4c507-2710255316283.pdf
หนังสือเวียนภายใน 185/2553 22 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adeab0660f-2210255314431.pdf
หนังสือเวียนภายใน 186/2553 22 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ade8c91428-2210255314385.pdf
หนังสือเวียนภายใน 184/2553 18 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ade6a354ed-1810255310393.pdf
หนังสือเวียนภายใน 035/2553 14 ตุลาคม 2553 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแน่งที่ว่างลง (แทน รศ.ถาวร มิ่งสกุล) และเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546ade4aa743a-1510255310465.pdf
หนังสือเวียนภายใน 034/2553 13 ตุลาคม 2553 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง และเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง รวมเป็น 2 ตำแหน่ง หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546addea77ae0-1310255315290.pdf
หนังสือเวียนภายใน 033/2553 12 ตุลาคม 2553 2553 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546addbd41511-1310255311064.pdf
หนังสือเวียนภายใน 181/2553 12 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory knowledge management: LKM) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546add758b2e8-1310255310441.pdf
หนังสือเวียนภายใน 183/2553 12 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546add53d0ae0-1310255310324.pdf
หนังสือเวียนภายใน 182/2553 12 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546add31e9e7f-1310255310272.pdf
หนังสือเวียนภายใน 180/2553 12 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะฯ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adcd8dc158-1210255316192.pdf
หนังสือเวียนภายใน 179/2553 12 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ นายชินวิวัฒน์ เปี่ยมสกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adcaee6a9f-1210255316131.pdf
หนังสือเวียนภายใน 178/2553 11 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายปัญญา แววดี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adc6b91d0e-1110255313181.pdf
หนังสือเวียนภายใน 177/2553 11 ตุลาคม 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางปรียาภรณ์ สุระชน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adc49df3d4-1110255313161.pdf
หนังสือเวียนภายใน 176/2553 5 ตุลาคม 2553 2553 มอบหมายให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adc2c6d3f7-610255384450.pdf
หนังสือเวียนภายใน 175/2553 30 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adc02bdc74-110255394054.pdf
หนังสือเวียนภายใน 174/2553 29 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adbe25f70f-299255316241.pdf
หนังสือเวียนภายใน 172/2553 29 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งอาจารย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ คนงาน หรือนักการภารโรง ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ เดือน ตุลาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adbc220a2f-299255312443.pdf
หนังสือเวียนภายใน 173/2553 29 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งนักศึกษาสัตวแพทย์ ให้ปฏิบัติงานในคลินิกนอกเวลาราชการ รพ.สัตว์ คณะสัตวพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adba59b930-299255311510.pdf
หนังสือเวียนภายใน 171/2553 29 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจของผู้รับบริการ รพ.สัตว์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adb7eb9db7-299255311460.pdf
หนังสือเวียนภายใน 170/2553 29 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นายสุวลักษณ์ ศรีสุภา หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adb4f5df34-299255311374.pdf
หนังสือเวียนภายใน 169/2553 27 กันยายน 2553 2553 ให้บุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adb2fbb16e-289255310193.pdf
หนังสือเวียนภายใน 032/2553 21 กันยายน 2553 2553 มาตรการอนุรักษ์ประหยัดพลังงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ ประกาศ 546adb098248d-229255394252.pdf
หนังสือเวียนภายใน 168/2553 21 กันยายน 2553 2553 เปลี่ยนแปลงวันดำเนินการสอบและอ่านผลงานวิชา 717 692 ปัญหาพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546adaa8e76d4-229255385624.pdf
หนังสือเวียนภายใน 167/2553 20 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือธรรมะสำหรับสัตวแพทย์ ครบรอบวันสถาปนา 25 ปี หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ada887ea40-209255316243.pdf
หนังสือเวียนภายใน 166/2553 20 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานอบรมการออกข้อสอบ (MCQ) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ada6691188-209255316222.pdf
หนังสือเวียนภายใน 164/2553 17 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการของ นางบัวเชิญ ศรีหนองหว้า (เพิ่มเติม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ada43c5b8a-179255316254.pdf
หนังสือเวียนภายใน 165/2553 17 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ "หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต" ประจำเดือน ตุลาคม 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ada045583c-179255316210.pdf
หนังสือเวียนภายใน 163/2553 16 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอ่านผลงาน วิชา 717 692 ปัญหาพิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ad9e05a3b7-179255313134.pdf
หนังสือเวียนภายใน 162/2553 16 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายเทวิน แสวงสิน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ad9b5d1d79-179255311333.pdf
หนังสือเวียนภายใน 160/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายนภดล สุภัควรกุล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ad9972ff06-109255316430.pdf
หนังสือเวียนภายใน 159/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายเจษฎาพร อรุณไพร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546ad97587703-109255316392.pdf
หนังสือเวียนภายใน 158/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสมวงศ์ คงเพชร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acde837f7a-109255316332.pdf
หนังสือเวียนภายใน 157/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายสมหมาย ขาวผิว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acdc355f05-109255314573.pdf
หนังสือเวียนภายใน 156/2553 9 กันยายน 2553 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการ่จัดการฝึกอบรมอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ นาบง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หน่วยการเจ้าหน้าที่ คำสั่งเฉพาะกิจ 546acd9bee626-109255314552.pdf